30.09.2014 | Προμήθειες

Τροποποίηση όρων έρευνας αγοράς για την προμήθεια επίπλων και εξοπλισμού του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ στη Λιβαδειά


Σε συνέχεια της δημοσίευσης των όρων συμμετοχής της Έρευνας Αγοράς για την προμήθεια «Επίπλων και εξοπλισμού για τη Μονάδα Συμβουλευτικής και Έγκαιρης Παρέμβασης στη Λιβαδειά Βοιωτίας του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ προϋπολογισμού 8.170€» (συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ και των πάσης φύσεως φόρων, δαπανών και εξόδων του Αναδόχου), σας ενημερώνουμε ότι τροποποιείται το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Τιμολόγιο Προσφοράς ως προς τις ποσότητες τα Α/Α 1 και 2.

Το ανωτέρω παράρτημα αντικαθίσταται με το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B: Τιμολόγιο Προσφοράς.