03.01.2017 | Προμήθειες

Τροποποίηση διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια & Εγκατάσταση μηχανογραφικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών των μονάδων του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια. 03.01.17


Σε συνέχεια της δημοσίευσης της διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού με  A.Π:Κ.Y/2016/1277/23.12.2016 για την  Προμήθεια και Εγκατάσταση μηχανογραφικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών των μονάδων του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια, σας ενημερώνουμε ότι διαπιστώθηκε σε τέσσερα σημεία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β:  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ η εκ παραδρομής ύπαρξη λάθους  

Τα σημεία αυτά αναφέρονται παρακάτω .

2.15      Πιστοποιήσεις ROHS, WEEE, TCO, Energy star  διαγράφεται η πιστοποίηση TCO η οποία                 αφορά  οθόνες  και αντικαθίσταται με   «Πιστοποιήσεις ROHS, WEEE,Energy star»

10.2.1    Τύπος Οθόνης διαγράφεται εντελώς

10.3       Επεξεργαστής Intel Atom x5 διαγράφεται η απαίτηση atom x5 και αντικαθίσταται

               με «Επεξεργαστής Intel»

1.10 και 2.10      Ισχύς τροφοδοτικού ≥ 250 W διαγράφεται η απαίτηση ≥ 250 W και αντικαθίσταται με «Ισχύς τροφοδοτικού <=650 W»

Δείτε το διορθωμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ