16.01.2015 | Προμήθειες

Τροποποίηση διακήρυξης του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Η/Υ και Λοιπών Περιφερειακών στα κτίρια όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια


Σε συνέχεια της δημοσίευσης της διακήρυξης του Πρόχειρου Διαγωνισμού με  Α.Π 25/8.01.2015, για την  Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Η/Υ και Λοιπών Περιφερειακών στα κτίρια όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια, σας ενημερώνουμε ότι διαπιστώθηκε σε δύο σημεία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ:  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ η εκ παραδρομής ύπαρξη λάθους. Τα σημεία αυτά αναφέρονται παρακάτω και διαγράφονται.

14.5.1    Έγχρωμη Θερμική εκτύπωση inkjet και

14.7.1    Αυτόνομη έγχρωμη και ασπρόμαυρη.

Δείτε το διορθωμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ