Τελικός πίνακας συμμετεχόντων στο online πρόγραμμα Εμψυχωτής Κοινότητας (COMANITY)


Παρακαλούμε δείτε παρακάτω τα τελικά αποτελέσματα για τη συμμετοχή στο online πρόγραμμα Εμψυχωτής Κοινότητας  (COMANITY).