19.06.2018 | Προμήθειες

Συντήρηση κλιματιστικών και λοιπών συστημάτων ψύξης, θέρμανσης, εξαερισμού


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ» ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 5.645,16€ πλέον ΦΠΑ (7.000,00 με ΦΠΑ) ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΔΙΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 11.290,32 € πλέον ΦΠΑ (14.000,00 με ΦΠΑ)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και την έγκριση δαπάνης από τον Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με Α.Π.: ΑΕΔ-ΚΥ-2018/230 και αριθμό ΚΗΜΔΗΣ: 18REQ003182766,

το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών – εκτέλεση εργασιών προληπτικής συντήρησης των κλιματιστικών μονάδων και λοιπών συστημάτων ψύξης – θέρμανσης – εξαερισμού όλων των Μονάδων – Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ στην Αττική για δύο έτη» σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «Τεχνικές Προδιαγραφές» και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β «Οικονομική Προσφορά».

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: