21.10.2020 | Προμήθειες

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια τεχνητής ξυλείας


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ)

Υποκατάστημα : Παραγωγική Μονάδα Ξυλουργείου ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ

Διεύθυνση : Σίνδος,  Θεσσαλονίκης ,T.K 574 00

Τηλ. : 2310 799976

Fax :  2310 723309

e-mail : info@kethea-ithaki.gr

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει  «Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια τεχνητής ξυλείας  για ένα (1) έτος»  O συνολικός Προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε 14.500€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 17.980,00€ με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως δαπανών, τελών και  εξόδων του αναδόχου, φόρου εισοδήματος 4% (Ν.4172/2013), κράτηση 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ και κάθε άλλης παρακράτησης σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

CPV : 4419300-8 (μοριοσανίδες)

ΚΑΕ: 24.01.000224

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης6 , AΔA : 9960ΟΡ9Υ-Χ4Ε

NUTS Αναθέτουσας Αρχής: EL 303

NUTS τόπου εκτέλεσης της Σύμβασης: EL52

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο Προσφοράς, στη Γραμματεία του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, στην Σίνδο Θεσσαλονίκης, το αργότερο έως την 4.11.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ.

Ο σφραγισμένος φάκελος Προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένους υποφακέλους:

α) Δικαιολογητικών Συμμετοχής, β) Τεχνικής Προσφοράς και γ) Οικονομικής Προσφοράς.

 

Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές μέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση από τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, η οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους Διακήρυξης, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στο site του ΚΕΘΕΑ (http://www.kethea.gr) και στη διαδικτυακή πύλη (http://promitheus.gov.gr) του ΚΗΜΔΗΣ.

Πληροφορίες δίδονται από τον κύριο Κουβαβά Αλέκο, Θ.Κ.ΙΘΑΚΗ, Σίνδος, 57400, τηλ. 2310799976, 6974427020,  mail: euprograms@kethea-ithaki.gr

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ