24.11.2016 | Προμήθειες

Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια συσκευασμένων σάντουιτς


ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας συσκευασμένων σάντουιτς, ποσότητας 39.000 τεμαχίων για ένα έτος για τις ανάγκες σίτισης των εξυπηρετούμενων του Ειδικού Κέντρου Άμεσης Πρόσβασης του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ 

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές προϋπολογισμού δαπάνης 36.753,60€ Ευρώ  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ καθώς και κάθε άλλης παρακράτησης σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο) με κριτήριο κατακύρωσης για την επιλογή του Αναδόχου την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με αντικείμενο την προμήθεια :
«Συσκευασμένων σάντουιτς, ποσότητας 39.000 τεμαχίων για ένα έτος για τις ανάγκες σίτισης των εξυπηρετούμενων του Ειδικού Κέντρου Άμεσης Πρόσβασης του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ»

Η χρονική διάρκεια της προμήθειας είναι ένα (1)  έτος.

Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι  6  Δεκεμβρίου  2016, ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:00.

Τόπος διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι οι εγκαταστάσεις του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, Κουμουνδούρου 28, Αθήνα, β΄όροφος , ΤΚ 10437.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση από τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, η οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους Διακήρυξης.

Πληροφορίες δίδονται  από το Δ/Ο  Τμήμα ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, κα Μαρία Καραπάνου, τηλ.2103821007 -2105200800 (εσωτ.17215), Fax 2103821051, email:accounting2@kethea-exelixis.gr.