07.05.2020 | Προμήθειες

Συνοπτικός διαγωνισμός για υπηρεσίες υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια υπηρεσιών υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων της Παραγωγικής Μονάδας ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ για ένα (1) έτος».

O συνολικός Προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται έως του ποσού των 28.000,00 € πλέον ΦΠΑ (34.720,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) [συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων, δαπανών και εξόδων του αναδόχου, ήτοι παρακράτησης 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, κράτησης 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, κράτησης 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ, παρακράτησης φόρου εισοδήματος, και κάθε άλλης παρακράτησης σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο] με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

CPV : 71323000-8 – Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για βιομηχανικές διαδικασίες και βιομηχανική παραγωγή
71731000-1 – Υπηρεσίες βιομηχανικού ελέγχου ποιότητας
72253200-5 – Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής
ΚΑΕ: 6100990024
Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης: AΔΑ : ΩΡΨΖΟΡ9Υ-Ψ7Ψ
NUTS Αναθέτουσας Αρχής: EL303
NUTS Τόπων εκτέλεσης της Σύμβασης: EL522

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο Προσφοράς, στην Γραμματεία του ΚΕΘΕΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟ «ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ», Σίνδος Θεσσαλονίκης Τ.Θ 21, ΤΚ 57400 το αργότερο έως τις 18/05/2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Ο σφραγισμένος φάκελος Προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένους υποφακέλους:

α)Δικαιολογητικών Συμμετοχής, β)Τεχνικής Προσφοράς και γ) Οικονομικής Προσφοράς.

Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές μέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση από τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στο site του ΚΕΘΕΑ http://www.kethea.gr και στην διαδικτυακή πύλη (http://promitheus.gov.gr) του ΚΗΜΔΗΣ.
Πληροφορίες δίδονται από το ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ, κ. Κουλούρης Ιωάννης, τηλ.2310797476, Fax 2310798954, email: info@kethea-print.gr.

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ