31.05.2019 | Προμήθειες

Συνοπτικός διαγωνισμός για υπηρεσίες οδοντιατρικής φροντίδας


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Συνοπτικό  Διαγωνισμό, για την ανάδειξη  τριών (3)  αναδόχων  (ένας ανά Ομάδα) για την προμήθεια  υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στα εξυπηρετούμενα  μέλη των θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ  στην Αττική, για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα. Συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 28.665,00€  (όπως αυτή αναλύεται κατωτέρω ανά Ομάδα) συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων δαπανών και εξόδων του αναδόχου. Η ανωτέρω δαπάνη δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ.  

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΚΕΘΕΑ για τα έτη 2019-2020.

CPV : 85131000-6   οδοντιατρικές υπηρεσίες

ΚΑΕ: 61.00.050000

Aπόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: ΑΔΑ: Ψ75ΩΟΡ9Υ-ΔΕΩ

Η προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη αναλύεται ανά Ομάδα υπηρεσιών, ως ακολούθως :

ΟΜΑΔΑ Α. Υπηρεσίες οδοντιατρικής φροντίδας για το οδοντιατρείο επί της οδού Εμμ.Μπενάκη 84, Αθήνα, συνολικά για ένα έτος 360 ώρες κατανεμημένες ανάλογα με τις ανάγκες των εξυπηρετουμένων μελών , με ετήσιο συνολικό προϋπολογισμό 8.820,00€ (δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ).

ΟΜΑΔΑ Β. Υπηρεσίες οδοντιατρικής φροντίδας για το οδοντιατρείο  επί της οδού  Εμμ.Μπενάκη 84, Αθήνα, συνολικά για ένα έτος 330 ώρες κατανεμημένες ανάλογα με τις ανάγκες των εξυπηρετουμένων μελών , με ετήσιο συνολικό προϋπολογισμό 8.085,00€ (δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ).

ΟΜΑΔΑ Γ. Υπηρεσίες οδοντιατρικής φροντίδας για το οδοντιατρείο  επί της οδού  Kουμουνδούρου 28, Αθήνα, συνολικά για ένα έτος 480 ώρες κατανεμημένες ανάλογα με τις ανάγκες των εξυπηρετουμένων μελών , με ετήσιο συνολικό προϋπολογισμό 11.760,00€ (δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ).

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν μόνο για μια από τις ανωτέρω Ομάδες  Α ή Β ή Γ και έτσι οι συμμετέχοντες που θα υποβάλλουν προσφορά για μία από τις ως άνω Ομάδες, δεν δικαιούνται να υποβάλουν συγχρόνως προσφορά οι ίδιοι για καμία από τις άλλες Ομάδες. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν κατά παράβαση των ανωτέρω θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι προσφορές πρέπει  να καλύπτουν το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών  ανά  Ομάδα και όχι μέρος αυτών, άλλως απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο Προσφοράς  με οποιονδήποτε τρόπο στη Γραμματεία του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, επί της οδού Κουμουνδούρου 28, Αθήνα, ΤΚ 10437, το αργότερο μέχρι στις 14.06.2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 .

Ο σφραγισμένος φάκελος Προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένους υποφακέλους:

α) Δικαιολογητικών Συμμετοχής , β)  Τεχνικής Προσφοράς, γ) Οικονομικής Προσφοράς.

Οι Προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατό πενήντα ημερολογιακές μέρες (150) προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής, οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι στο site του ΚΕΘΕΑ http://www.kethea.gr .

Για πληροφορίες επικοινωνείτε ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ Τμήμα Δ/Ο, Μαρία Καραπάνου  τηλ 2105200800 (εσωτ.17215)  ώρες 10.00-15.00.