18.03.2019 | Προμήθειες

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια υπηρεσιών βιβλιοδεσίας


Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια υπηρεσιών βιβλιοδεσίας για τις ανάγκες της Παραγωγικής Μονάδας του ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ  στην ΣΙΝΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους»

O συνολικός Προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται έως του ποσού των 60.000,00 ευρώ προ ΦΠΑ ήτοι (74.400,00 € με ΦΠΑ) συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου. φόρου εισοδήματος Ν.4172/2013, κράτηση 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ και κάθε άλλης παρακράτησης σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

CPV: 79971200-3 (Υπηρεσίες βιβλιοδεσίας)

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΚΕΘΕΑ για τα έτη 2019-2020 και συγκεκριμένα

ΚΑΕ: 6103940624  για το 2019  25.000,00 άνευ Φ.Π.Α  , για το 2020 13.000,00 άνευ Φ.Π.Α

ΚΑΕ: 6103941624  για το 2019  10.000,00 άνευ Φ.Π.Α  , για το 2020 2.000,00 άνευ Φ.Π.Α

ΚΑΕ: 6103942624  για το 2019  5.000,00 άνευ Φ.Π.Α  , για το 2020 5.000,00 άνευ Φ.Π.Α

Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης : Α.Δ.Α Ψ7ΩΒΟΡ9Υ-ΦΣΟ.

NUTS Αναθέτουσας Αρχής: EL303

NUTS Τόπου εκτέλεσης της Σύμβασης: EL522

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο Προσφοράς, στην Γραμματεία των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, Αθήνα, ΤΚ 11636 το αργότερο έως την Πέμπτη 04/04/2019 και ώρα 12:00 μ.μ.

Ο σφραγισμένος φάκελος Προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένους υποφακέλους:

α) Δικαιολογητικών Συμμετοχής, β) Τεχνικής Προσφοράς και γ) Οικονομικής Προσφοράς.

Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν πενήντα ημερολογιακές μέρες (150) προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση από τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, η οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους Διακήρυξης, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στο site του ΚΕΘΕΑ  και στη διαδικτυακή πύλη (http://promitheus.gov.gr) του ΚΗΜΔΗΣ.

Πληροφορίες δίδονται από το Τμήμα Προμηθειών του ΚΕΘΕΑ κα Ξανθή Παπακωνσταντίνου τηλ. 210-9241993 (εσωτ. 226 ), Fax 210-9241986, email: promithies@kethea.gr.