28.07.2020 | Προμήθειες

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια υπηρεσιών βιβλιοδεσίας και φινιρίσματος


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια υπηρεσιών Βιβλιοδεσίας και Φινιρίσματος για τις ανάγκες της Παραγωγικής Μονάδας ΚΕΘΕΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ για ένα (1) έτος ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.»

O συνολικός Προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται έως του ποσού των 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ (74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) [συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων, δαπανών και εξόδων του αναδόχου, κράτησης 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, κράτησης 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ, παρακράτησης φόρου εισοδήματος, και κάθε άλλης παρακράτησης σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο] με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

CPV : 79971000-1 Υπηρεσίες βιβλιοδεσίας και φινιρίσματος

ΚΑΕ: 6103940264

Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης: AΔΑ: ΨΔΤΔΟΡ9Υ-Τ1Τ

NUTS Αναθέτουσας Αρχής: EL303

NUTS Τόπων εκτέλεσης της Σύμβασης: EL522

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο Προσφοράς, στην Γραμματεία του ΚΕΘΕΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟ «ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ», Σίνδος  Θεσσαλονίκης Τ.Θ 21, ΤΚ 57400 το αργότερο έως την 25/08/2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Ο σφραγισμένος φάκελος Προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένους υποφακέλους:

α) Δικαιολογητικών Συμμετοχής,  β) Τεχνικής Προσφοράς και  γ) Οικονομικής Προσφοράς.

Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές μέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση από τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στο site του ΚΕΘΕΑ http://www.kethea.gr και στην διαδικτυακή πύλη (http://promitheus.gov.gr) του ΚΗΜΔΗΣ.

Πληροφορίες δίδονται από το ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ, κ. Κουλούρης Ιωάννης, τηλ.2310797476, Fax 2310798954, email: info@kethea-print.gr.

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ