22.05.2020 | Προμήθειες

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια υπηρεσιών διερμηνείας


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)

Υποκατάστημα: ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ

Διεύθυνση : Κουμουνδούρου 28, Αθήνα, T.K 121 37

Τηλ. : 210 5200800,  εσωτ. 17215, Fax : 210 3821051

e-mail : info@kethea-exelixis.gr

Πληροφορίες : Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού, κα Καραπάνου Μαρία

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια υπηρεσιών  διερμηνείας για τις δράσεις ευαισθητοποίησης, κινητοποίησης και συμβουλευτικής της μονάδας ΚΕΘΕΑ MOSAIC του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ για ένα (1) έτος ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμοί όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο»

Προϋπολογισμός 33.870,97€ προ ΦΠΑ ήτοι (42.000,00€ με ΦΠΑ) συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ώρα διερμηνείας.

CPV: 79540000-1  (Υπηρεσίες Διερμηνείας)

ΚΑΕ: 6100990000

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: AΔΑ: 99ΔΑΟΡ9Υ-ΧΗ9

NUTS Αναθέτουσας Αρχής: EL303 , NUTS Τόπου εκτέλεσης της Σύμβασης: EL303

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο προσφοράς,  στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ,  στην οδό Κουμουνδούρου 28, Αθήνα, το αργότερο έως τις  5 Ιουνίου του 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Ο σφραγισμένος φάκελος Προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένους υποφακέλους:

α) Δικαιολογητικών Συμμετοχής, β) Τεχνικής Προσφοράς και γ) Οικονομικής Προσφοράς.

Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές μέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση από τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, η οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους Διακήρυξης, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στο site του ΚΕΘΕΑ (http://www.kethea.gr) και στη διαδικτυακή πύλη (http://promitheus.gov.gr) του ΚΗΜΔΗΣ.

Πληροφορίες δίδονται από το Δ/Ο Τμήμα του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ  κα Μαρία Καραπάνου, τηλ. 210-5200800 (εσωτ. 17215), Fax 210-3821051, email: info@kethea-exelixis.gr.

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ