03.07.2020 | Προμήθειες

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών για δράσεις ανταλλαγής συριγγών


Α.Π: ΕΞΕΛ/2020/107

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)

Υποκατάστημα: ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ

Διεύθυνση : Κουμουνδούρου 28, Αθήνα, T.K 121 37

Τηλ. : 210 5200800,  εσωτ. 17215, Fax : 210 3821051

e-mail : info@kethea-exelixis.gr

Πληροφορίες : Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού, κα Καραπάνου Μαρία

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια  «Αμπούλων νερού 5ml, δοχείων προετοιμασίας – αιμοστατικού επιδέσμου –  φίλτρων,  κιτρικού οξέος,  συρίγγων   μιας χρήσεως αποστειρωμένες, αντισηπτικά μαντηλάκια μιας χρήσης,   για ένα έτος, για τις ανάγκες της δράσης της ανταλλαγής συρίγγων του Προγράμματος  ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ».

Προϋπολογισμός για την ανωτέρω προμήθεια  48.525,00€  (41.175,00€ άνευ ΦΠΑ)  συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  ανά ομάδα.

CPV: 33141622-6 , 33673000-8

ΚΑΕ: 6491050000

Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης: AΔΑ: ΨΗ2ΗΟΡ9Υ-ΕΟΦ

NUTS Αναθέτουσας Αρχής: EL303 , NUTS Τόπου εκτέλεσης της Σύμβασης: EL303

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο προσφοράς,  στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ,  στην οδό Κουμουνδούρου 28, Αθήνα, το αργότερο έως τις  21 Ιουλίου του 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Ο σφραγισμένος φάκελος Προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένους υποφακέλους:

α) Δικαιολογητικών Συμμετοχής, β) Τεχνικής Προσφοράς και γ) Οικονομικής Προσφοράς.

Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές μέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση από τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, η οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους Διακήρυξης, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στο site του ΚΕΘΕΑ (http://www.kethea.gr) και στη διαδικτυακή πύλη (http://promitheus.gov.gr) του ΚΗΜΔΗΣ.

Πληροφορίες δίδονται από το Δ/Ο Τμήμα του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ  κα Μαρία Καραπάνου, τηλ. 210-5200800 (εσωτ. 17215), Fax 210-3821051, email: info@kethea-exelixis.gr.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ