07.01.2019 | Προμήθειες

Συνοπτικός  Διαγωνισμός για την προμήθεια συσκευών ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών με εμβάπτιση ούρων μετά ισόποσων τεμαχίων ουροσυλλεκτών


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Συνοπτικό  Διαγωνισμό, για την ανάδειξη Αναδόχου για την «Προμήθεια συσκευών ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών με εμβάπτιση ούρων (drug test σε μορφή κασέτας) μετά των ισόποσων τεμαχίων ουροσυλλεκτών, για την κάλυψη των αναγκών των θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια για δύο (2) έτη», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Διετής προϋπολογισμός 27.580,65€ άνευ Φ.Π.Α (34.200,00 € συμπ/νου ΦΠΑ & πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου) για την προμήθεια 14.870 τεμαχίων

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΚΕΘΕΑ για τα έτη 2019-2020.

CPV : 38544000-0

ΚΑΕ: 64.91.080000

Aποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης: ΑΔΑ: 7ΥΒΓΟΡ9Υ-ΞΤ1 και ΨΖ21ΟΡ9Υ-ΠΥΦ.

Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα αύξησης της ποσότητας έως 30% κατά την υπογραφή της σύμβασης ή μείωση έως 50% μετά τη σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση κατακύρωσης μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τη διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο Προσφοράς, στη Γραμματεία Κεντρικών Υπηρεσιών ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, Μετς, ΤΚ. 11636, Αθήνα, το αργότερο έως τις  05.02.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00.

Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατό ογδόντα (180) ημερολογιακές μέρες προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση από τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής, οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι στο site του ΚΕΘΕΑ http://www.kethea.gr .

Για πληροφορίες επικοινωνείτε με το Τμήμα Προμηθειών, Τηλ. 210.9241993-6 (εσωτ 202, 226) ώρες 09.00-15.00.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ