16.06.2017 | Προμήθειες

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια συσκευών ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών με εμβάπτιση ούρων


Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Συνοπτικό  Διαγωνισμό, για την ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια «Συσκευών ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών με εμβάπτιση ούρων (DRUG TEST σε μορφή κασέτας) μετά των αντίστοιχων ουροσυλλεκτών τους, για την κάλυψη των αναγκών των θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια για ένα έτος».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου δύναται να ανέλθει έως του ποσού των 60.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ και πάσης φύσεως κρατήσεις, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο Προσφοράς, στην Γραμματεία Κεντρικών Υπηρεσιών ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, Μετς, ΤΚ. 11636, Αθήνα, το αργότερο έως την 29η Ιουνίου 2017 και ώρα 13.00.

Ο σφραγισμένος φάκελος Προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένους υποφακέλους: 
α) Δικαιολογητικών Συμμετοχής, β) Τεχνικής Προσφοράς, γ) Οικονομικής Προσφοράς.

Οι Προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν ογδόντα ημερολογιακές μέρες (180) προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση από τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους Διακήρυξης, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στο site του ΚΕΘΕΑ http://www.kethea.gr και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Πληροφορίες και παραλαβή των όρων συμμετοχής από το Τμήμα Προμηθειών, κα Ιωακείμ, Τηλ. 210-9241993-6 (εσωτ 202) ώρες 09.00-15.00.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ