05.04.2021 | Προμήθειες

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια συσκευασμένων σάντουιτς


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Συνοπτικό  Διαγωνισμό, για την Προμήθεια συσκευασμένων σάντουιτς  ποσότητας 52.000 τεμαχίων, για τις ανάγκες σίτισης των εξυπηρετούμενων του Ειδικού Κέντρου Άμεσης Πρόσβασης  και της Κινητής Μονάδας Street Work του Προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής επί του συνόλου της προμήθειας.

Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός: 41.600,00 ευρώ προ ΦΠΑ, ήτοι 47.008,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  και πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του Αναδόχου.

 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΚΕΘΕΑ για τα έτη 2021-2022.

CPV : 15811511-1 (Έτοιμα σάντουιτς)

ΚΑΕ: 64.91.000000

Aπόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης:  Ω0ΩΥΟΡ9Υ-ΚΒΚ, ΑΔΑΜ 21REQ008351647

NUTS Αναθέτουσας Αρχής: EL303

NUTS Τόπων εκτέλεσης της Σύμβασης: EL303

Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τις νομικές, τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις που προβλέπονται  στους όρους συμμετοχής.

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν  για το σύνολο της προμήθειας.

Οι παραδόσεις θα γίνονται  καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή πλην αργιών), στο ισόγειο του κτιρίου του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ  επί της οδού Κουμουνδούρου 28, Αθήνα και τα έξοδα αποστολής θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο Προσφοράς  με οποιονδήποτε τρόπο στη γραμματεία του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, επί της οδού Κουμουνδούρου 28, Αθήνα, ΤΚ 10437,  το αργότερο μέχρι στις  19.04.2021 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00 π.μ.

 

Ο σφραγισμένος φάκελος Προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένους υποφακέλους:

α) Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς, β) Οικονομικής Προσφοράς.

Οι Προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατό πενήντα ημερολογιακές μέρες (150) προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση από τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, η οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής, οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι στο site του ΚΕΘΕΑ http://www.kethea.gr  και στη διαδικτυακή πύλη (http://promitheus.gov.gr) του ΚΗΜΔΗΣ.

Για πληροφορίες επικοινωνείτε ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ Τμήμα Δ/Ο, Μαρία Καραπάνου  τηλ 2105200800 (εσωτ.17215)  ώρες 10.00-15.00.

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ