07.10.2020 | Προμήθειες

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια οχήματος Ι.Χ. τύπου VAN 9 θέσεων – Θεσσαλονίκη


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ)

Διεύθυνση: Σορβόλου 24, T.K. 116 36, Αθήνα – Μετς

Τηλ.: 210 9241993-6

Fax: 210 9241986

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών, 210 9241993-6, εσωτ. 226 & 230

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια ενός (1) οχήματος Ι.Χ. τύπου VAN 9 θέσεων» στο πλαίσιο υλοποίησης  της Πράξης «Μονάδα Άμεσης Πρόσβασης με Υπηρεσίες Κινητής Μονάδας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και κωδικό ΟΠΣ 5041485.

O συνολικός Προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στις 24.193,55 ευρώ προ ΦΠΑ και 30.000,00 με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως δαπανών, τελών και  εξόδων του αναδόχου, φόρου εισοδήματος Ν.4172/2013, κράτηση 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ και κάθε άλλης παρακράτησης σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. Έργου 2019ΕΠ00810053) κατά 30.000,00 ευρώ. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Περιλαμβάνεται στο Νέο Έργο ΠΔΕ της ένταξης της Πράξης «Μονάδα Άμεσης Πρόσβασης με Υπηρεσίες Κινητής Μονάδας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη», με κωδικό ΟΠΣ 5041485 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» του εναρίθμου 2019ΕΠ00810053 με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 1531/12-03-2019 του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό MIS 5041485.

CPV: 34115200-8

ΚΑΕ: 1300500000

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: AΔΑ: 69ΩΖΟΡ9Υ-5ΘΕ

NUTS Αναθέτουσας Αρχής: EL 303

NUTS Τόπου εκτέλεσης της Σύμβασης: EL522

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο Προσφοράς, στην Γραμματεία των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, Αθήνα, Τ.Κ. 11636, το αργότερο έως την Πέμπτη, 22/10/2020 και ώρα 11 π.μ.

Ο σφραγισμένος φάκελος Προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένους υποφακέλους:

α) Δικαιολογητικών Συμμετοχής, β) Τεχνικής Προσφοράς και γ) Οικονομικής Προσφοράς.

Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές μέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση από τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, η οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους Διακήρυξης, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στο site του ΚΕΘΕΑ (http://www.kethea.gr) και στη διαδικτυακή πύλη (http://promitheus.gov.gr) του ΚΗΜΔΗΣ.

Πληροφορίες δίδονται από το Τμήμα Προμηθειών του ΚΕΘΕΑ κα Ξανθή Παπακωνσταντίνου και κα Ράνια Αναστασιάδου, τηλ. 210-9241993 (εσωτ. 226 & 206), Fax 210-9241986, email: promithies@kethea.gr.

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ