28.07.2020 | Προμήθειες

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια οχήματος Ι.Χ. τύπου VAN 9 θέσεων – Ήπειρος


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ)

Διεύθυνση: Σορβόλου 24, T.K. 116 36, Αθήνα – Μετς

Τηλ.: 210 9241993-6

Fax: 210 9241986

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών, 210 9241993-6, εσωτ. 226 & 230

 

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια ενός (1) οχήματος Ι.Χ. τύπου VAN 9 θέσεων».

O συνολικός Προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στις 32.160,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθώς και πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου (φόρου εισοδήματος Ν.4172/2013, κράτησης 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, κράτησης 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ και κάθε άλλης παρακράτησης σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. Έργου 2019ΕΠ01810025) κατά 28.160,00 € και από τον τακτικό προϋπολογισμό 2020 του ΚΕΘΕΑ κατά 4.000,00 €.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης “Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Ηπείρου με έδρα τα Ιωάννινα” με Κωδικό ΟΠΣ 5037897 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ήπειρος 2014-2020”», όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με τη «2η Τροποποίηση της Πράξης “Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Ηπείρου με έδρα τα Ιωάννινα”», με βάση την απόφαση με αρ. πρωτ. 1329/11.06.2020 του Περιφερειάρχη Ηπείρου και κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5037897, η οποία περιλαμβάνει την αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού της πράξης κατά 4.000 € σε συνέχεια άγονου διαγωνισμού για την προμήθεια ενός οχήματος στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 1997/29.08.2019 του Περιφερειάρχη Ηπείρου και κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5037897.

CPV: 34115200-8

ΚΑΕ: 1300500000

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: AΔΑ: ΩΚ8ΣΟΡ9Υ-9ΘΜ  

 

NUTS Αναθέτουσας Αρχής: EL 303

NUTS τόπου εκτέλεσης της Σύμβασης: EL 543

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο Προσφοράς, στην Γραμματεία των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, Αθήνα, Τ.Κ. 11636, το αργότερο έως την Τρίτη,  01/09/2020 και ώρα 10 π.μ.

Ο σφραγισμένος φάκελος Προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένους υποφακέλους:

α) Δικαιολογητικών Συμμετοχής, β) Τεχνικής Προσφοράς και γ) Οικονομικής Προσφοράς.

Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές μέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση από τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, η οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους Διακήρυξης, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στο site του ΚΕΘΕΑ και στη διαδικτυακή πύλη (http://promitheus.gov.gr) του ΚΗΜΔΗΣ.

Πληροφορίες δίδονται από το Τμήμα Προμηθειών του ΚΕΘΕΑ κα Ξανθή Παπακωνσταντίνου & κο Παπαϊωάννου Γιώργο, τηλ. 210-9241993 (εσωτ. 226 & 230), Fax 210-9241986, email: promithies@kethea.gr.

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: