02.11.2020 | Προμήθειες

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια μηχανισμών επίπλων και κουφωμάτων (Β΄ ύλες)


Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:
ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ)
Υποκατάστημα : Παραγωγική Μονάδα Ξυλουργείου ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ
Διεύθυνση : Σίνδος,  Θεσσαλονίκης ,T.K 574 00
Τηλ. : 2310 799976
Fax :  2310 723309
e-mail : info@kethea-ithaki.gr

 

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει  «Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια μηχανισμών επίπλων και κουφωμάτων (Β΄ ύλες)»  (ΟΜΑΔΑ Α΄: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΠΛΩΝ,  ΟΜΑΔΑ Β΄: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΠΛΩΝ , ΟΜΑΔΑ Γ΄: ΒΙΔΕΣ και ΟΜΑΔΑ Δ΄:  ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 25.000,00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 31.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης & μεταφορικών, κυκλοφορίας, καθώς και πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων..

CPV : 44500000-5 (Εργαλεία, κλειδαριές, κλειδιά, μεντεσέδες, συνδετήρες, αλυσίδες και ελατήρια).

ΚΑΕ: 24.01.010224

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: ΑΔΑ 6ΒΩΧΟΡ9Υ-0ΩΑ

NUTS Αναθέτουσας Αρχής: EL 303

NUTS τόπου εκτέλεσης της Σύμβασης: EL52

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο Προσφοράς, στη Γραμματεία του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, στην Σίνδο Θεσσαλονίκης, το αργότερο έως την 30.11.2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12:00 π.μ.

Ο σφραγισμένος φάκελος Προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένους υποφακέλους:

α) Δικαιολογητικών Συμμετοχής, β) Τεχνικής Προσφοράς και γ) Οικονομικής Προσφοράς.

Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές μέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση από τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, η οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους Διακήρυξης, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στο site του ΚΕΘΕΑ και στη διαδικτυακή πύλη (http://promitheus.gov.gr) του ΚΗΜΔΗΣ.

Πληροφορίες δίνονται από τον κύριο Κουβαβά Αλέκο, Θ.Κ. ΙΘΑΚΗ, Σίνδος, 57400, τηλ. 2310799976, 6974427020,  mail: euprograms@kethea-ithaki.gr

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ