Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια μελανιών & τόνερ


Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια μελανιών & τόνερ εκτυπωτών για τα προγράμματα/μονάδες του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια για ένα (1) έτος».

O συνολικός Προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στις 74.400,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως δαπανών και εξόδων του αναδόχου, φόρου εισοδήματος Ν. 4172/2013, κράτησης 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, κράτησης 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ και κάθε άλλης παρακράτησης σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα.

 

CPV: 30192110-5

ΚΑΕ: 64.07.021000 & 64.07.021024

Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης: AΔΑ: ΩΣΣΨΟΡ9Υ-Κ8Λ

NUTS Αναθέτουσας Αρχής: EL 303

NUTS Τόπων εκτέλεσης της Σύμβασης: EL30, EL41, EL42, EL43, EL51, EL52, EL54, EL61, EL63, EL64, EL65

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανά Ομάδα αναλύεται ως εξής:

 

Ομάδες Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ)
Ομάδα Α  –  Αττική 39.719,68
Ομάδα Β  –  Μακεδονία-Θράκη (Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη) 17.398,44
Ομάδα Γ  –  Θεσσαλία (Λάρισα, Βόλος) 5.555,20
Ομάδα Δ  –  Ήπειρος (Ιωάννινα, Άρτα, Ηγουμενίτσα) 2.048,48
Ομάδα Ε  –  Πελοπόννησος (Πάτρα, Καλαμάτα) 3.113,64
Ομάδα ΣΤ  –  Κρήτη και Νησιά Νοτίου και Βορείου Αιγαίου 6.564,56
Σύνολο 74.400,00

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο Προσφοράς, στην Γραμματεία των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, Αθήνα, Τ.Κ. 11636, το αργότερο έως την Τρίτη 14/05/2019 και ώρα 12:00 μ.μ.

Ο σφραγισμένος φάκελος Προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένους υποφακέλους:

α) Δικαιολογητικών Συμμετοχής, β) Τεχνικής Προσφοράς και γ) Οικονομικής Προσφοράς.

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν τόσο για το σύνολο της προμήθειας (για όλες τις ομάδες) όσο και για κάθε μια από τις ομάδες ξεχωριστά.

Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν πενήντα ημερολογιακές μέρες (150) προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση από τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, η οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους Διακήρυξης, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στο site του ΚΕΘΕΑ και στη διαδικτυακή πύλη (http://promitheus.gov.gr) του ΚΗΜΔΗΣ.

Πληροφορίες δίδονται από το Τμήμα Προμηθειών του ΚΕΘΕΑ κα Ξανθή Παπακωνσταντίνου & κο Παπαϊωάννου Γιώργο, τηλ. 210-9241993 (εσωτ. 226 & 230), Fax 210-9241986, email: promithies@kethea.gr.