23.12.2016 | Προμήθειες

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση μηχανογραφικού εξοπλισμού.


Α.Π.: KY/2016-1277                                                                                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                       ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει  Συνοπτικό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη Αναδόχου για την «Προμήθεια & Εγκατάσταση μηχανογραφικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών των μονάδων του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια». Προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ προ ΦΠΑ ήτοι (74.400,00 € με ΦΠΑ) συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΚΕΘΕΑ για το έτος 2017.

Θα υπάρξει σχετική πρόβλεψη στον Προϋπολογισμό του έτους 2017 και θα γίνει άμεσα, μετά την έγκρισή του και την έναρξη του νέου διαχειριστικού έτους, δέσμευση της αντίστοιχης πίστωσης. 

CPV : 30213000-5

ΚΑΕ: 14-03

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο Προσφοράς, στη Γραμματεία Κεντρικών Υπηρεσιών ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, Μετς, ΤΚ. 11636, Αθήνα, το αργότερο έως την Tρίτη 24/01/2017  και ώρα 12:00 μ.μ.

Ο σφραγισμένος φάκελος Προσφοράς θα περιλαμβάνει  σφραγισμένους υποφακέλους:

α) Δικαιολογητικών Συμμετοχής β) Τεχνικής Προσφοράς, γ) Οικονομικής Προσφοράς.

Οι Προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν πενήντα ημερολογιακές μέρες (150) προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση από τον ανακηρυχθέντα Ανάδοχο εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής, οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι στο site του ΚΕΘΕΑ http://www.kethea.gr και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Για πληροφορίες επικοινωνείτε με το Τμήμα Προμηθειών, κα Παπακωνσταντίνου Ξανθή ή κα Καγιά Μαγδαληνή, Τηλ. 210.9241993-6 (εσωτ 226,203) ώρες 09.00-15.00.

Δείτε τους όρους της διακήρυξης.

Αθήνα, 23/12/16