27.09.2019 | Προμήθειες

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης


Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Συνοπτικό  Διαγωνισμό, για την ανάδειξη Αναδόχου για την «Προμήθεια Γραφικής Ύλης για τις μονάδες/προγράμματα του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια για ένα (1) έτος». Προϋπολογισμού  40.513,35 ευρώ προ ΦΠΑ (50.236,55€ με ΦΠΑ) συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΚΕΘΕΑ για τα έτη 2019-2020

CPV :  30192700-8 (γραφική ύλη)

ΚΑΕ:  64.07.030000

Aπόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης:Ψ8ΘΝΟΡ9Υ-ΠΝΑ

Ο ετήσιος ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανά ομάδα αναλύεται ως ακολούθως :

Ομάδες παράδοσης

 

Ενδεικτικός ετήσιος προϋπολογισμός ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

χωρίς  ΦΠΑ

Ενδεικτικός συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

συμπ/νου 24 % ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ Α΄ – ΑΤΤΙΚΗ-ΒΟΙΩΤΙΑ 21.286,90 26.395,75
ΟΜΑΔΑ Β΄    ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΚΑΒΑΛΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 10.396,94 12.892,20
ΟΜΑΔΑ Γ ΄   ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΛΑΡΙΣΑ -ΒΟΛΟΣ) 1.625,47 2.015,60
ΟΜΑΔΑ Δ’    ΗΠΕΙΡΟΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΑΡΤΑ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΣΤΑ) 1.434,40 1.778,65
ΟΜΑΔΑ Ε΄    ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (ΠΑΤΡΑ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 2.166,94 2.687,00
ΟΜΑΔΑ ΣΤ’    ΝΗΣΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΡΗΤΗ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟΣ-ΡΟΔΟΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ) 3.602,70 4.467,35
 Σύνολο  40.513,35 50.236,55

 

Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα αύξησης έως 30% ή μείωσης της ποσότητας έως 50% κατά την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο  104 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση κατακύρωσης μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τη διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.

Σε περίπτωση μη εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων των ως άνω υλικών στον καθορισμένο συμβατικό χρόνο, το ΚΕΘΕΑ έχει το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς το χρονικό διάστημα ισχύος της Σύμβασης έως και τρεις (3) επιπλέον μήνες με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, χωρίς όμως να υπάρχει υπέρβαση της κατακυρωθείσας, στον εκάστοτε ανάδοχο, συμβατικής δαπάνης και ποσότητας εκάστου εκ των ως άνω υλικών, με την επιφύλαξη του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν τόσο για το σύνολο της προμήθειας (για όλες τις ομάδες)  όσο και για κάθε μια από τις ομάδες ξεχωριστά. Διευκρινίζεται δε ρητά ότι οι προσφορές πρέπει να καλύπτουν το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας ανά ομάδα και όχι μέρος αυτής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο Προσφοράς, στη Γραμματεία Κεντρικών Υπηρεσιών ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, Μετς, ΤΚ. 11636, Αθήνα, το αργότερο έως τις 08.10. 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00

 Ο σφραγισμένος φάκελος Προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένους υποφακέλους:

α) Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής Προσφοράς, β) Οικονομικής Προσφοράς.

Οι Προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατό πενήντα ημερολογιακές μέρες (150) προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση από τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής, οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι στο site του ΚΕΘΕΑ http://www.kethea.gr .

Για πληροφορίες επικοινωνείτε με το Τμήμα Προμηθειών, Τηλ. 210.9241993-6 (εσωτ 202 ή 226) ώρες 09.00-15.00.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: