17.05.2018 | Προμήθειες

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια γραφική ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού


Το ΚΕΘΕΑ διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια Γραφικής Ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 & Α3 για τις μονάδες/προγράμματα του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια για ένα (1) έτος»  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα. Ετήσιος προϋπολογισμός 60.000,00  ευρώ προ ΦΠΑ (74.400,00 € με ΦΠΑ) συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου όπως αναφέρεται αναλυτικά στους παρόντες όρους και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ, Δ, E , ΣΤ, Ζ  

Δείτε εδώ την αναλυτική διακήρυξη και τα παραρτήματά της.