17.09.2019 | Προμήθειες

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια φυσικού μεταλλικού εμφιαλωμένου νερού σε φιάλες των 10 λίτρων


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), επανάληψη του  Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια φυσικού μεταλλικού εμφιαλωμένου νερού σε φιάλες των 10 λίτρων,  για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια για ένα (1) έτος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα, με τους ίδιους όρους για τις ομάδες: ΟΜΑΔΑ 2 Θεσσαλονίκη,  ΟΜΑΔΑ 3 Καβάλα,  ΟΜΑΔΑ 4 Κομοτηνή, ΟΜΑΔΑ 5 Βόλος,  ΟΜΑΔΑ 6 Λάρισα,  ΟΜΑΔΑ 7 Πάτρα,  ΟΜΑΔΑ 9 Ναύπλιο, ΟΜΑΔΑ 10 Πύργος, ΟΜΑΔΑ 11 Μυτιλήνη,  ΟΜΑΔΑ 12 Χίος,   ΟΜΑΔΑ 13 Κρήτη,  ΟΜΑΔΑ 14 Ρόδος, με προϋπολογισμό 24.560,63 € συμπ/νου ΦΠΑ, πάσης φύσεων λοιπών φόρων, εξόδων και κρατήσεων.

Οετήσιος εκτιμώμενος προϋπολογισμός ανέρχεται στις 21.735,07  € πλέον ΦΠΑ (24.560,63  συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως δαπανών και εξόδων του αναδόχου, παρακράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας άρθρο 3 Ν.3580/2007, φόρου εισοδήματος Ν.4172/2013, κράτηση 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ και κάθε άλλης παρακράτησης σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα.