24.02.2020 | Προμήθειες

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια φυσικής και τεχνητής ξυλείας


Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «προμήθεια φυσικής (ομάδα Α΄) και τεχνητής (Ομάδα Β΄) ξυλείας».

O συνολικός Προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε 55.000,00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 68.200,00€, (Ομάδα Α΄ φυσική ξυλεία, προϋπολογισμός 40.500,00€ ήτοι 50.220,00€  και Ομάδα Β΄ τεχνητή ξυλεία, προϋπολογισμός 14.500,00€ ήτοι 17.980,00€) συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης & μεταφορικών, καθώς και πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχουμε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

CPV : 03419000-0 (ξυλεία) και 44191300-8 (μοριοσανίδες)

ΚΑΕ: 24.01.000224

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: 9960ΟΡ9Υ-Χ4Ε

NUTS Αναθέτουσας Αρχής: EL 303

NUTS τόπου εκτέλεσης της Σύμβασης: EL52

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο Προσφοράς, στη Γραμματεία του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, στην Σίνδο Θεσσαλονίκης, το αργότερο έως την 18.03.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ.

Ο σφραγισμένος φάκελος Προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένους υποφακέλους:

α) Δικαιολογητικών Συμμετοχής, β) Τεχνικής Προσφοράς και γ) Οικονομικής Προσφοράς.

Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές μέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση από τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, η οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους Διακήρυξης, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στο site του ΚΕΘΕΑ και στη διαδικτυακή πύλη (http://promitheus.gov.gr) του ΚΗΜΔΗΣ.

Πληροφορίες δίδονται από τον κύριο Αλέκο Κουβαβά, Θεραπευτική Κοινότητα ΙΘΑΚΗ, Σίνδος, 57400, τηλ. 2310799976, 6974427020,  mail: euprograms@kethea-ithaki.gr.