03.05.2018 | Προμήθειες

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια φυσική και τεχνητής ξυλείας για το Ξυλουργείο του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια Φυσικής και Τεχνητής Ξυλείας για την κάλυψη αναγκών της Παραγωγικής Μονάδας Ξυλουργείου του ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ».
   
O συνολικός Προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται έως του ποσού των 54.329,36€ (συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και των πάσης φύσεως δαπανών και εξόδων του αναδόχου,) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο Προσφοράς, στην Γραμματεία του ΚΕΘΕΑ_ΙΘΑΚΗ, Σίνδος, 57400 ΤΚ 11636 το αργότερο έως την 14/05/2048 και ώρα 12:00 μ.μ.             
                                                                         
Ο σφραγισμένος φάκελος Προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένους υποφακέλους: α) Δικαιολογητικών Συμμετοχής β) Τεχνικής Προσφοράς και γ) Οικονομικής Προσφοράς.  

Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν ογδόντα ημερολογιακές μέρες (180) προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στο site του ΚΕΘΕΑ http://www.kethea.gr

Πληροφορίες και παραλαβή των όρων συμμετοχής  από τον Υπεύθυνο Παραγωγικών Μονάδων κο Τζιούμπα Θανάση (τηλ. 2310799976 και τον Υπεύθυνο Ξυλουργείου κο Σταύρο Τσαλαμπούνη, τηλ. 2310798139 ες.. 122), Fax 2310723309, email:euprograms@kethea-ithaki.gr.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ