14.05.2020 | Προμήθειες

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ενός οχήματος τύπου VAN 9 θέσεων


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:
ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ)
Διεύθυνση: Σορβόλου 24, T.K. 116 36, Αθήνα – Μετς
Τηλ.: 210 9241993-6
Fax: 210 9241986
Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών, 210 9241993-6, εσωτ. 226 & 230

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για
την «Προμήθεια ενός (1) οχήματος Ι.Χ. τύπου VAN 9 θέσεων».

O συνολικός Προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στις 31.000,00 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και πάσης φύσεως δαπανών και εξόδων του αναδόχου, φόρου
εισοδήματος Ν.4172/2013, κράτηση 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ και κάθε
άλλης παρακράτησης σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ.
ενάριθ. Έργου 2019ΕΠ05610011) κατά 20.000,00 ευρώ και από τον τακτικό προϋπολογισμό 2020
του ΚΕΘΕΑ κατά 11.000,00 ευρώ. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της
Πράξης: «Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με έδρα την Λαμία», η οποία έχει ενταχθεί
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με Α.Π.
1494/11.06.2019 του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας και έχει λάβει κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5035043 .

CPV: 34115200-8
ΚΑΕ: 13.00.500000
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: AΔΑ: Ψ6Τ8ΟΡ9Υ-ΡΦΤ,
NUTS Αναθέτουσας Αρχής: EL 303
NUTS Τόπου εκτέλεσης της Σύμβασης: EL612

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο Προσφοράς, στην Γραμματεία
των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, Αθήνα, Τ.Κ. 11636, το αργότερο έως την
Πέμπτη, 28/05/2020 και ώρα 12:00 μ.μ.

Ο σφραγισμένος φάκελος Προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένους υποφακέλους:
α) Δικαιολογητικών Συμμετοχής, β) Τεχνικής Προσφοράς και γ) Οικονομικής Προσφοράς.
Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν πενήντα (150)
ημερολογιακές μέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση από τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, η οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας
προ ΦΠΑ.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους Διακήρυξης, το οποίο βρίσκεται
αναρτημένο στο site του ΚΕΘΕΑ ( http://www.kethea.gr ) και στη διαδικτυακή πύλη
( http://promitheus.gov.gr ) του ΚΗΜΔΗΣ.

Πληροφορίες δίδονται από το Τμήμα Προμηθειών του ΚΕΘΕΑ κα Ξανθή Παπακωνσταντίνου και κος
Παπαϊωάννου Γιώργος, τηλ. 210-9241993 (εσωτ. 226 & 230), Fax 210-9241986, email:
promithies@kethea.gr.

 

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ