18.04.2019 | Προμήθειες

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εμφιαλωμένου νερού


Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια φυσικού μεταλλικού εμφιαλωμένου νερού σε φιάλες των 10 λίτρων,  για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια για ένα (1) έτος.

O ετήσιος εκτιμώμενος προϋπολογισμός ανέρχεται στις 29.998,35 € άνευ  Φ.Π.Α (33.885,96€ συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως δαπανών και εξόδων του αναδόχου, παρακράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας άρθρο 3 Ν.3580/2007, φόρου εισοδήματος Ν.4172/2013, κράτηση 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ και κάθε άλλης παρακράτησης σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα.

CPV: 15981000-8

ΚΑΕ: 6402060000 & 6491000000

Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης: AΔΑ: ΨΨΤΜΟΡ9Υ-6ΞΓ

NUTS Αναθέτουσας Αρχής: EL 303

NUTS Τόπων εκτέλεσης της Σύμβασης: EL30, EL41, EL42, EL43, EL51, EL52, EL54, EL61, EL63, EL64, EL65

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανά Ομάδα αναλύεται ως εξής:

ΟΜΑΔΕΣ Σύνολο ψυκτών Ενδεικτική ποσότητα σε φιάλες 10lt για 1 έτος Ενδεικτική συνολική τιμή  προ ΦΠΑ Ενδεικτικός ετήσιος συνολικός προϋπολογισμός με ΦΠΑ
ΟΜΑΔΑ 1 Αττική       NUTS : EL30 3.092 7.730,00 € 8.734,90 €
61 με τιμή/φιάλη 10l
2,5 προ ΦΠΑ 13%
ΟΜΑΔΑ 2 Θεσσαλονίκη               NUTS: EL52 4.200 9.240,00 € 10.441,20 €
24 με τιμή/φιάλη 10l
2,20 προ ΦΠΑ 13%
ΟΜΑΔΑ 3 Καβάλα                         NUTS: EL51

 

100 445,00 € 502,85 €
4 με τιμή/φιάλη 10l
4,45 προ ΦΠΑ 13%
ΟΜΑΔΑ 4 Κομοτηνή : NUTS EL51 70 311,50 352,00 €
1 με τιμή/φιάλη 10l
4,45 προ ΦΠΑ 13%
ΟΜΑΔΑ 5                                                  Βόλος NUTS: 61 285 997,50 € 1.127,18 €
5 με τιμή/φιάλη 10l
3,50 προ ΦΠΑ 13%
ΟΜΑΔΑ 6 Λάρισα    NUTS:   EL 61 500 2.000,00 € 2.260,00 €
10 με τιμή/φιάλη 10l
4,00 προ ΦΠΑ 13%
ΟΜΑΔΑ 7 Πάτρα    NUTS:   EL 65 330,00 €
1 120 με τιμή/φιάλη 10l 372,90 €
2,75 προ ΦΠΑ 13%
ΟΜΑΔΑ 8 Καλαμάτα    NUTS:   EL 65 523
2 190 με τιμή/φιάλη 10l 590,43 €
2,75 προ ΦΠΑ 13%
ΟΜΑΔΑ 9 Ναύπλιο    NUTS:   EL 65 248
1 90 με τιμή/φιάλη 10l 279,68 €
2,75 προ ΦΠΑ 13%
ΟΜΑΔΑ 10 Πύργος    NUTS:   EL 65 220
1 80 με τιμή/φιάλη 10l 248,60 €
2,75 προ ΦΠΑ 13%
ΟΜΑΔΑ 11 Μυτιλήνη    NUTS:   EL 41 154
1 37 με τιμή/φιάλη 10l 167,37 €
4,15 προ ΦΠΑ 9%
ΟΜΑΔΑ 12 Χίος    NUTS:   EL 41

 

 

 

 

 

 

151
1 26 με τιμή/φιάλη 10l 164,37 €
5,80 προ ΦΠΑ 9%
ΟΜΑΔΑ 13 Κρήτη    NUTS:   EL 43 6.250
10 2.500 με τιμή/φιάλη 10l 7.062,50 €
2,50 προ ΦΠΑ 13%
ΟΜΑΔΑ 14 Ρόδος    NUTS:   EL 42 1.400
1 200 με τιμή/φιάλη 10l 1.582,00 €
7,00 προ ΦΠΑ 13%
ΣYNOΛΑ 123 11.490 29.998,35 € 33.885,96 €

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο Προσφοράς, στη Γραμματεία των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, Αθήνα, Τ.Κ. 11636, το αργότερο έως την 9η Μαΐου 2019 και ώρα 10.00.

Ο σφραγισμένος φάκελος Προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένους υποφακέλους:

α) Δικαιολογητικών Συμμετοχής, β) Τεχνικής Προσφοράς και γ) Οικονομικής Προσφοράς.

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν τόσο για το σύνολο της προμήθειας (για όλες τις ομάδες) όσο και για κάθε μια από τις ομάδες ξεχωριστά.

Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν ογδόντα ημερολογιακές μέρες (180) προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση από τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, η οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους Διακήρυξης, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στο site του ΚΕΘΕΑ και στη διαδικτυακή πύλη (http://promitheus.gov.gr) του ΚΗΜΔΗΣ.

Πληροφορίες δίδονται από το Τμήμα Προμηθειών του ΚΕΘΕΑ κα Παπακωνσταντίνου & κα Ιωακείμ, τηλ. 210-9241993 (εσωτ. 226 & 202), Fax 210-9241986, email: promithies@kethea.gr.