02.08.2021 | Προμήθειες

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εκτυπωτικών πλακών αλουμινίου


Α.Π.: ΣΧ/Π/2021/503/02.08.2021

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια εκτυπωτικών πλακών αλουμινίου (τσίγκων εκτύπωσης μετά των απαραίτητων χημικών υγρών εμφάνισής τους) για τις ανάγκες του ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.»

O συνολικός Προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται έως του ποσού των 37.000,00 € πλέον ΦΠΑ (45.880,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) [συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων, δαπανών και εξόδων του αναδόχου, κράτησης 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, κράτησης 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ, παρακράτησης φόρου εισοδήματος, και κάθε άλλης παρακράτησης σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο] με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

CPV :      22500000-5  Εκτυπωτικές πλάκες ή κύλινδροι ή άλλα μέσα που χρησιμοποιούνται στις εκτυπώσεις

ΚΑΕ:       2401010624

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: AΔΑ: 9Υ6ΩΟΡ9Υ-ΟΦΣ και ΑΔΑΜ: 21REQ008888714.

Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης: AΔΑ: 67ΕΔΟΡ9Υ-1ΤΔ, και ΑΔΑΜ: 21REQ008888748.

NUTS Αναθέτουσας Αρχής: EL303

NUTS Τόπων εκτέλεσης της Σύμβασης: EL522

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο προσφοράς στη Γραμματεία του ΚΕΘΕΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟ «ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ», Σίνδος  Θεσσαλονίκης Τ.Θ 21, ΤΚ 57400 το αργότερο έως την 06/09/2021 και ώρα 11:00 π.μ.

Ο σφραγισμένος φάκελος Προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένους υποφακέλους:

α) Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς και  β) Οικονομικής Προσφοράς.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση από τους συμμετέχοντες εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α.

Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για διάστημα 12 μηνών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση από τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό 4% της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στο site του ΚΕΘΕΑ και στην διαδικτυακή πύλη (http://promitheus.gov.gr) του ΚΗΜΔΗΣ.

Πληροφορίες δίδονται από το ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ, κ. Κουλούρης Ιωάννης, τηλ.2310797476, Fax 2310798954, email: info@kethea-print.gr.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: