04.09.2019 | Προμήθειες

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εκτυπωτικών πλακών και υγρών εμφάνισης


Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη Αναδόχου για την «Προμήθεια εκτυπωτικών πλακών αλουμινίων μετά των απαραίτητων χημικών υγρών εμφάνισής τους (τσίγκοι εκτύπωσης offset και υγρά εμφάνισης, υγρά ανανέωσης, υγρά γόμας) (β’ ύλες) για τις ανάγκες της Παραγωγικής του Μονάδας  ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ, για χρονικό διάστημα ενός έτους» ,με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η Ενδεικτική Προϋπολογιζόμενη ετήσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 ευρώ προ ΦΠΑ ήτοι (74.400,00 € με ΦΠΑ) συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου.

Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης Α.Δ.Α 6ΣΠ7ΟΡ9Υ-3Ι5 & ΑΔΑΜ:19REQ005489231.

CPV : 22500000-5

ΚΑΕ: 2401010624

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΚΕΘΕΑ για τα έτη 2019-2020.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές για το σύνολο των ζητούμενων ειδών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο Προσφοράς, στην Γραμματεία του Υποκαταστήματος της Παραγωγικής Μονάδας Λιθογραφείο ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ, Σίνδος Θεσσαλονίκης,  ΤΚ 57400 το αργότερο έως την Τρίτη  17/09/2019 και ώρα 11:00 π.μ.

Ο σφραγισμένος φάκελος Προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένους υποφακέλους:

α)Δικαιολογητικών Συμμετοχής β)Τεχνικής Προσφοράς και γ) Οικονομικής Προσφοράς.

Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατό πενήντα ημερολογιακές μέρες (150) προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση από τον ανακηρυχθέντα ανάδοχο εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, η οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής, οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι στο site του ΚΕΘΕΑ http://www.kethea.gr  και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Πληροφορίες δίδονται από το Τμήμα Δ/Ο του ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ, κος Κουλούρης Ιωάννης, τηλ. 2310 797476 και ώρες 09:00-15:00.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: