09.08.2018 | Προμήθειες

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου, αραβοσιτέλαιου και ηλιέλαιου


Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου, αραβοσιτέλαιου και ηλιέλαιου  σε συσκευασία των πέντε (5) λίτρων,  για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια για ένα (1) έτος.

Ετήσιος εκτιμώμενος προϋπολογισμός  εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου έως του ποσού των 55.696,70€ πλέον ΦΠΑ 13%, αραβοσιτέλαιου 1.421,00€ πλέον ΦΠΑ 24% και ηλιέλαιου 2.862,00€ πλέον ΦΠΑ 24% με κριτήριο κατακύρωσης για το ελαιόλαδο την  παροχή του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε   νόμιμα διαμορφούμενης  και πιστοποιούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους ανά 5λιτρο, κατά την ημέρα παράδοσης, σύμφωνα με τα δελτία πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, ανά ομάδα. Κριτήριο κατακύρωσης για το αραβοσιτέλαιο και το ηλιέλαιο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ανά 5λιτρο.

ΚΑΕ: 64.91.000000

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: AΔΑ ΩΛΕ4ΟΡ9Υ-7ΞΔ.

NUTS Αναθέτουσας Αρχής: EL 303

NUTS Τόπων εκτέλεσης της Σύμβασης: EL30, EL41, EL42, EL43, EL51, EL 52, EL54, EL61, EL63, EL64, EL65

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο Προσφοράς, στη Γραμματεία του ΚΕΘΕΑ  ,Σορβόλου 24 Αθήνα ΤΚ 11636 το αργότερο έως 07.09.2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

Ο σφραγισμένος φάκελος Προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένους υποφακέλους:

α)Δικαιολογητικών Συμμετοχής β)Τεχνικής Προσφοράς και γ) Οικονομικής Προσφοράς.

Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν ογδόντα ημερολογιακές μέρες (180) προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση από τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, η οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στο site του ΚΕΘΕΑ http://www.kethea.gr και στη διαδικτυακή πύλη (http://promitheus.gov.gr ) του ΚΗΜΔΗΣ.

Πληροφορίες δίδονται από το Τμήμα Προμηθειών, κα Ιωακείμ, τηλ.210.9241993-6 εσωτ.202, email:vioakeim@kethea.gr, promithies@kethea.gr.

Δείτε την αναλυτική διακήρυξη