10.11.2017 | Προμήθειες

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια δύο φορτηγών οχημάτων ΙΧ τύπου VAN panel


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια ενός (1) φορτηγού οχήματος ΙΧ τύπου VAN panel μικρού πετρελαιοκίνητου έως 2,5t και ενός (1) φορτηγού οχήματος ΙΧ τύπου VAN panel μεγάλου πετρελαιοκίνητου έως 3,5t καινούργιων (πρώτης κυκλοφορίας) για την κάλυψη αναγκών της Παραγωγικής Μονάδας Λιθογραφείο «ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ».

O συνολικός Προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται έως του ποσού των 60.000,00€ [συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως δαπανών και εξόδων του αναδόχου, ΦΠΑ 24%, φόρου εισοδήματος Ν.4172/2013, κράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας άρθρο 3 Ν.3580/2007, κράτηση 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, το ειδικό τέλος ταξινόμησης, τα έξοδα για την έκδοση των πινακίδων και των αδειών κυκλοφορίας, και κάθε άλλης παρακράτησης σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο] με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

CPV : 34136100-0 (φορτηγάκια)
ΚΑΕ: 13.02
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: AΔΑ : 71Θ4ΟΡ9Υ-ΡΤ8
NUTS Αναθέτουσας Αρχής: EL 303
NUTS Τόπων εκτέλεσης της Σύμβασης: EL522

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο Προσφοράς, στην Γραμματεία των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, Αθήνα, ΤΚ 11636 το αργότερο έως την 30/11/2017 και ώρα 12:00 μ.μ.

Ο σφραγισμένος φάκελος Προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένους υποφακέλους:

α) Δικαιολογητικών Συμμετοχής β) Τεχνικής Προσφοράς και γ) Οικονομικής Προσφοράς.

Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν ογδόντα ημερολογιακές μέρες (180) προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση από τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, η οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στο site του ΚΕΘΕΑ http://www.kethea.gr και στην διαδικτυακή πύλη (http://promitheus.gov.gr ) του ΚΗΜΔΗΣ.

Πληροφορίες δίδονται από το Τμήμα Προμηθειών του ΚΕΘΕΑ κα Παπακωνσταντίνου & κα Ιωακείμ, τηλ.210-9241993 (εσωτ.226 & 202), Fax 210-9241986, email:promitheies@kethea.gr.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ