12.04.2021 | Προμήθειες

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια drug test


ΑΔΑ: 9ΚΡΘΟΡ9Υ-7ΑΙ

Α.Π.: ΚΥ/2021/378

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου σχετικά με την Προμήθεια 19.210 τεμ. συσκευών ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών με εμβάπτιση ούρων (drug test σε μορφή κασέτας) μετά των ισόποσων τεμαχίων ουροσυλλεκτών, για την κάλυψη των αναγκών των Θεραπευτικών Προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια για δύο (2) έτη, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη: Εκτιμώμενη συνολική συμβατική αξία για δύο έτη: 33.617,50 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 35.634,55 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων.

CPV: 38544000-0
ΚΑΕ: 64.91.080000
Απόφαση Ανάληψη Πολυετούς Υποχρέωσης: ΑΔΑ 6Ε01ΟΡ9Υ-ΑΦ4 και ΑΔΑΜ 21REQ008356402
NUTS Αναθέτουσας Αρχής: EL 303
NUTS Τόπων εκτέλεσης της Σύμβασης: EL30, EL43, EL51, EL52, EL54, EL61, EL64, EL65

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο Προσφοράς στην Γραμματεία των Κ.Υ. ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, Αθήνα, Τ.Κ. 11636 το αργότερο έως την Παρασκευή 23/4/2021 και ώρα 11.00 π.μ.

Ο σφραγισμένος φάκελος Προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένους υποφακέλους: α) Δικαιολογητικών Συμμετοχής, β) Τεχνικής Προσφοράς και γ) Οικονομικής Προσφοράς, καθώς και δ) Δείγμα δύο (2) συσκευών ανίχνευσης, του προσφερόμενου ή παρόμοιου είδους εφόσον το προσφερόμενο δεν είναι διαθέσιμο και θα πρέπει να κατασκευαστεί (εσωκλείοντας επεξηγηματική επιστολή με τις διαφορές που πιθανώς υπάρχουν), σύμφωνα με τη διακήρυξη και ενός (1) τουλάχιστον ουροσυλλέκτη, σύμφωνα με τη διακήρυξη.

Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν ογδόντα ημερολογιακές μέρες (180) προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση από τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, η οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους Διακήρυξης, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στο site του ΚΕΘΕΑ (http://www.kethea.gr) και στη διαδικτυακή πύλη (http://promitheus.gov.gr) του ΚΗΜΔΗΣ.

Για πληροφορίες, επικοινωνείτε με τις Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ στα τηλέφωνα 210 9241993-6, κο Παπαϊωάννου (εσωτ. 230) ή κα Παπακωνσταντίνου (εσωτ. 226) και ώρες 9:00 έως 14:00.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: