05.06.2019 | Προμήθειες

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια, απεγκατάσταση παλαιών και εγκατάσταση 48 νέων κλιματιστικών


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια, απεγκατάσταση παλαιών και εγκατάσταση 48 νέων κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια.

O ετήσιος εκτιμώμενος προϋπολογισμός ανέρχεται στις 28.790,32 άνευ Φ.Π.Α (35.700,00 € συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως δαπανών και εξόδων του αναδόχου, παρακράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας άρθρο 3 Ν.3580/2007, φόρου εισοδήματος Ν.4172/2013, κράτηση 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ και κάθε άλλης παρακράτησης σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ & ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ