26.06.2018 | Προμήθειες

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια αμπουλών νερού, δοχείων προετοιμασίας-αιμοστατικού επιδέσμου- φίλτρων και κιτρικού οξέος


Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Συνοπτικό  Διαγωνισμό, για την Προμήθεια «ΟΜΑΔΑ Α΄ αμπουλών νερού 5ml  ποσότητας 120.000 τμχ, ΟΜΑΔΑ Β΄ δοχείων προετοιμασίας – αιμοστατικού επιδέσμου –  φίλτρων  ποσότητας συσκευασίας 120.000τμχ και ΟΜΑΔΑ Γ΄ κιτρικού οξέος ποσότητας 50.000 τμχ,  για ένα έτος, για τις ανάγκες της δράσης της ανταλλαγής συριγγών του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  ανά ομάδα. Προϋπολογισμός για την ανωτέρω προμήθεια  50.452,00€  (43.300,00€ άνευ ΦΠΑ)  συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου.

Δείτε την αναλυτική διακήρυξη: