09.11.2020 | Προμήθειες

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια 9θέσιου VAN (Ηράκλειο Κρήτης)


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ)
Διεύθυνση: Σορβόλου 24, T.K. 116 36, Αθήνα – Μετς
Τηλ.: 210 9241993-6
Fax: 210 9241986
Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών, 210 9241993-6, εσωτ. 226 & 230

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό
για την «Προμήθεια ενός (1) οχήματος Ι.Χ. τύπου VAN 9 θέσεων» στο πλαίσιο υλοποίησης της
Πράξης «Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης» στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5035322.

O συνολικός Προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στις 40.000,00 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και τελών ταξινόμησης καθώς και πάσης φύσεως δαπανών και
εξόδων του αναδόχου, φόρου εισοδήματος Ν.4172/2013, κράτηση 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, κράτηση
0,06% υπέρ ΑΕΠΠ και κάθε άλλης παρακράτησης σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο) με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
(κωδ. ενάριθ. Έργου 2019ΕΠ00210079) κατά 40.000,00 ευρώ. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων της Πράξης «Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο» στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της
Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη» του Ε.Π. «Κρήτη» με βάση την
απόφαση ένταξης Α.Π.4523/27.9.2019 και της τροποποίησης της με Α.Π.2077/20.05.2020 του
Περιφερειάρχη Κρήτης και έχει λάβει κωδικό (MIS) ΟΠΣ 5035322.

CPV: 34115200-8

ΚΑΕ: 1300500000

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: AΔΑ: 6ΕΒ1ΟΡ9Υ-ΔΨΗ

NUTS Αναθέτουσας Αρχής: EL 303

NUTS Τόπου εκτέλεσης της Σύμβασης: EL431

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο Προσφοράς, στην Γραμματεία
των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, Αθήνα, Τ.Κ. 11636, το αργότερο έως την
Τρίτη, 24/11/2020 και ώρα 13:00 μ.μ.

Ο σφραγισμένος φάκελος Προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένους υποφακέλους:
α) Δικαιολογητικών Συμμετοχής, β) Τεχνικής Προσφοράς και γ) Οικονομικής Προσφοράς.
Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν πενήντα (150)
ημερολογιακές μέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση από τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, η οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας
προ ΦΠΑ.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους Διακήρυξης, το οποίο βρίσκεται
αναρτημένο στο site του ΚΕΘΕΑ και στη διαδικτυακή πύλη
(http://promitheus.gov.gr) του ΚΗΜΔΗΣ.

Πληροφορίες δίδονται από το Τμήμα Προμηθειών του ΚΕΘΕΑ κα Ράνια Αναστασιάδου και κα
Παπακωνσταντίνου Ξανθή, τηλ. 210-9241993 (εσωτ. 206 & 226), Fax 210-9241986, email:
promithies@kethea.gr

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ