29.08.2017 | Προμήθειες

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης πυρός σεισμού ακίνητης περιουσίας και εξοπλισμού


ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, για  την  ανάδειξη Αναδόχου για την « ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΥΡΟΣ-ΣΕΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ»

O συνολικός Προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται έως του ποσού των 60.000,00 € [συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως δαπανών και εξόδων του αναδόχου, φόρου εισοδήματος Ν.4172/2013, κράτηση 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ  και κάθε άλλης παρακράτησης σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο] με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

CPV: 66515200-5

ΚΑΕ:  62.05

NUTS Αναθέτουσας Αρχής: EL 303

NUTS Τόπων εκτέλεσης της Σύμβασης: EL30, EL41, EL42, EL43, EL51, EL52, EL54, EL61, EL63, EL64, EL65

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: ΨΜΩ7ΟΡ9Υ-ΓΣΜ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο Προσφοράς, στην Γραμματεία των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, Αθήνα,  ΤΚ 11636 το αργότερο έως την  Τρίτη 12/09/2017 και ώρα 11:00 π.μ.

Ο σφραγισμένος φάκελος Προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένους υποφακέλους:

α) Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς, β) Οικονομικής Προσφοράς.

Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν πενήντα ημερολογιακές μέρες (150) προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση από τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, η οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους Διακήρυξης, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στο site του ΚΕΘΕΑ http://www.kethea.gr και στην διαδικτυακή πύλη (http://promitheus.gov.gr ) του ΚΗΜΔΗΣ.

Πληροφορίες δίδονται  από το Τμήμα Προμηθειών του ΚΕΘΕΑ κα Ξανθή Παπακωνσταντίνου και κα Ιωακείμ Βενετία, τηλ.210-9241993 (εσωτ.226 και 202), Fax 210-9241986, email: x.papakonstantinou@kethea.gr.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ