29.05.2018 | Προμήθειες

Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή καλλιεργητικών υπηρεσιών στο αγρόκτημα του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ στη Θεσσαλονίκη


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «παροχή καλλιεργητικών υπηρεσιών στο αγρόκτημα του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ» .

O συνολικός ετήσιος Προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 28.500,00ευρώ προ ΦΠΑ (35.340,00€ συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και των πάσης φύσεως δαπανών και εξόδων του αναδόχου) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

CPV : 77100000-1 (Γεωργικές υπηρεσίες)

ΚΑΕ: 61.00.990024 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: ΑΔΑ: ΩΟΔ8ΟΡ9Υ-7ΖΠ NUTS Αναθέτουσας Αρχής: EL 303 NUTS Τόπων εκτέλεσης της Σύμβασης: EL522

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο Προσφοράς, στην Γραμματεία του ΚΕΘΕΑ_ΙΘΑΚΗ, Σίνδος, 57400 ΤΚ 11636 το αργότερο έως την 05.06.2018 και ώρα 12:00 μ.μ.

Ο σφραγισμένος φάκελος Προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένους υποφακέλους: α) Δικαιολογητικών Συμμετοχής β) Τεχνικής Προσφοράς και γ) Οικονομικής Προσφοράς.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση από τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, η οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ.

Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν ογδόντα ημερολογιακές μέρες (180) προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στο site του ΚΕΘΕΑ http://www.kethea.gr

Πληροφορίες και παραλαβή των όρων συμμετοχής από τον κο Αλέκο Κουβαβά , τηλ. 6976888258,2310799976,φαξ2310723309,email:tyakouvavas@ketheathess.gr.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ