02.11.2020 | Προμήθειες

Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή καλλιεργητικών υπηρεσιών – Σίνδος


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ)

Υποκατάστημα : Παραγωγική Μονάδα Αγροκτήματος του  ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ

Διεύθυνση : Σίνδος,  Θεσσαλονίκης ,T.K 574 00

Τηλ. : 2310 799976,

Fax :  2310 723309

e-mail : info@kethea-ithaki.gr

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει  «Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «παροχή καλλιεργητικών υπηρεσιών στο Αγρόκτημα του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ (καλλιέργεια, συντήρηση, εκπαίδευση) για δύο έτη» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 59.500,00 ευρώ προ ΦΠΑ, ήτοι 73.780,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθώς και πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του Αναδόχου.

CPV: 77100000-1 (Γεωργικές υπηρεσίες)

ΚΑΕ: 61.00.990244

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: ΑΔΑ: Ω30ΟΟΡ9Υ-ΕΟ4

 

NUTS Αναθέτουσας Αρχής: EL 303

NUTS τόπου εκτέλεσης της Σύμβασης: EL52

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο Προσφοράς, στη Γραμματεία του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, στην Σίνδο Θεσσαλονίκης, το αργότερο έως την 30.11.2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12:00 π.μ.

Ο σφραγισμένος φάκελος Προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένους υποφακέλους:

α) Δικαιολογητικών Συμμετοχής, β) Τεχνικής Προσφοράς και γ) Οικονομικής Προσφοράς.

Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές μέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση από τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, η οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους Διακήρυξης, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στο site του ΚΕΘΕΑ (http://www.kethea.gr) και στη διαδικτυακή πύλη (http://promitheus.gov.gr) του ΚΗΜΔΗΣ.

Πληροφορίες δίδονται από τον κύριο Κουβαβά Αλέκο, Θ.Κ.ΙΘΑΚΗ, Σίνδος, 57400, τηλ. 2310799976, 6974427020,  mail: euprograms@kethea-ithaki.gr

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ