21.12.2016 | Προμήθειες

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την επιλογή Αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού στα κτίρια των Θεραπευτικών Προγραμμάτων/Μονάδων του ΚΕΘΕΑ στην Αττική και τη Βόρεια Ελλάδα, για ένα (1) έτος»


ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την επιλογή Αναδόχου για  την «Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού στα κτίρια των Θεραπευτικών Προγραμμάτων/Μονάδων του ΚΕΘΕΑ στην Αττική και τη Βόρεια Ελλάδα, για ένα (1) έτος».  

Κωδικός CPV :90919200-4 Υπηρεσίες καθαρισμού γραφείων

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ανά ομάδα, για την  «Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού στα κτίρια των Θεραπευτικών Προγραμμάτων/Μονάδων του ΚΕΘΕΑ στην Αττική και τη Βόρεια Ελλάδα, για ένα (1) έτος», ετήσιου προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ πλέον  ΦΠΑ 24%, πάσης φύσεως κρατήσεις υπέρ δημοσίου και φόρου εισοδήματος, τα οποία βαρύνουν τον Aνάδοχο, όπως αναφέρεται αναλυτικά στη Διακήρυξη και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της.

Σημειώνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα έχουν μόνο Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96/Α) και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του άρθρου 2 του Ν. 4019/2011, εφόσον πληρούν τους όρους και τις ελάχιστες προϋποθέσεις που τίθενται στη σχετική διακήρυξη.

Η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού είναι η 9η Ιανουαρίου 2017 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12.00.

Τόπος διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι οι Κεντρικές Υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, Αθήνα, ΤΚ 11636.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση από τον ανακηρυχθέντα Ανάδοχο Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους Διακήρυξης.

Δείτε τους όρους της Διακήρυξης

Πληροφορίες δίδονται  από το Τμήμα Προμηθειών ΚΕΘΕΑ, τηλ. : 210 – 9241993-6 (εσωτ. 202), email: promitheies@kethea.gr.