15.05.2017 | Προμήθειες

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ασφαλιστική κάλυψη των μεταφορικών μέσων του ΚΕΘΕΑ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)
, προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Ασφαλιστική κάλυψη των μεταφορικών μέσων των υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια για ένα (1) έτος»  

O συνολικός Προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται έως του ποσού των 35.000,00 € [συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως δαπανών και εξόδων του αναδόχου, φόρου εισοδήματος Ν.4172/2013, κράτηση 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ  και κάθε άλλης παρακράτησης σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο] με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

CPV : 66516100-1

ΚΑΕ:  62.05

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: AΔΑ : ΨΜΒΓΟΡ9Υ-2ΒΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο Προσφοράς, στην Γραμματεία των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, Αθήνα,  ΤΚ 11636 το αργότερο έως την  Τρίτη 30/05/2017 και ώρα 13:00 μ.μ.

Ο σφραγισμένος φάκελος Προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένους υποφακέλους:

α) Δικαιολογητικών Συμμετοχής β)Τεχνικής Προσφοράς και γ) Οικονομικής Προσφοράς.

Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν πενήντα ημερολογιακές μέρες (150) προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση από τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, η οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους Διακήρυξης, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στο site του ΚΕΘΕΑ http://www.kethea.gr και στην διαδικτυακή πύλη (http://promitheus.gov.gr ) του ΚΗΜΔΗΣ.

Πληροφορίες δίδονται  από το Τμήμα Προμηθειών του ΚΕΘΕΑ κα Μάγδα Καγιά και κα Ξανθή Παπακωνσταντίνου, τηλ.210-9241993 (εσωτ.203 και 226), Fax 210-9241986, email:x.papakonstantinou@kethea.gr.