21.10.2019 | Προμήθειες

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την αναβάθμιση του computer room των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ


Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Συνοπτικό  Διαγωνισμό, για την ανάδειξη Αναδόχου για την «Αναβάθμιση του computer room των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Προϋπολογισμός: 25.403,23 ευρώ προ ΦΠΑ, ήτοι 31.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθώς και πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του Αναδόχου.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΚΕΘΕΑ για το έτος 2019

CPV: 30232000-4

ΚΑΕ: 1403000000

ΑΔΑ: ΩΣΙΔΟΡ9Υ-2ΘΑ

 

Ο ετήσιος ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανά ομάδα αναλύεται ως ακολούθως :

 

ΕΙΔΟΣ ΤΜΧ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ Συνολικός Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%
Προμήθεια 2 σκληρών δίσκων 2 775 1.550
Προμήθεια 19 σκληρών δίσκων 19 550 10.450
Προμήθεια 1 TAPE DRIVE LTO-8 1 7.500 7.500
Προμήθεια αναβάθμισης μνημών   2.500 2.500
Προμήθεια 3 switches 3 2.100 6.300
Προμήθεια 1 switch 1 3.200 3.200
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%     31.500

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο Προσφοράς, στη Γραμματεία Κεντρικών Υπηρεσιών ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, Μετς, ΤΚ. 11636, Αθήνα, το αργότερο έως τις 31.10. 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00.

 Ο σφραγισμένος φάκελος Προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένους υποφακέλους:

α) Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής Προσφοράς, β) Οικονομικής Προσφοράς.

Οι Προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατό πενήντα ημερολογιακές μέρες (150) προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση από τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής, οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι στο site του ΚΕΘΕΑ http://www.kethea.gr .

Για πληροφορίες επικοινωνείτε με το Τμήμα Προμηθειών, Τηλ. 210.9241993-6 (εσωτ 202 ή 226) ώρες 09.00-15.00.