09.11.2020 | Προμήθειες

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια VAN 7 θέσεων (Κεφαλλονιά)


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ)

Διεύθυνση: Σορβόλου 24, T.K. 116 36, Αθήνα – Μετς

Τηλ.: 210 9241993-6

Fax: 210 9241986

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών, 210 9241993-6, εσωτ. 226 & 230

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια ενός (1) οχήματος Ι.Χ. τύπου VAN 7 θέσεων».

O συνολικός Προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στις 30.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και πάσης φύσεως δαπανών, τελών ταξινόμησης και εξόδων του αναδόχου, φόρου εισοδήματος Ν.4172/2013, κράτηση 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ και κάθε άλλης παρακράτησης σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. Έργου 2020ΕΠ02210010) κατά 30.000,00 ευρώ. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Πράξης: «Κινητή Μονάδα του ΚΕΘΕΑ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, με έδρα τη Κεφαλλονιά» με Κωδικό ΟΠΣ 5052169 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020», με βάση την απόφαση ένταξης με Α.Π. 470/02.04.2020 της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και έχει λάβει κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5052169.

 

CPV: 34100000-8

ΚΑΕ: 1300500000

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: AΔΑ: 6ΩΟ1ΟΡ9Υ-Λ72

NUTS Αναθέτουσας Αρχής: EL 303

NUTS Τόπου εκτέλεσης της Σύμβασης: EL 543

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο Προσφοράς, στην Γραμματεία των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, Αθήνα, Τ.Κ. 11636, το αργότερο έως την Δευτέρα, 23/11/2020  και ώρα 12:00 μ.μ.

Ο σφραγισμένος φάκελος Προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένους υποφακέλους:

α) Δικαιολογητικών Συμμετοχής, β) Τεχνικής Προσφοράς και γ) Οικονομικής Προσφοράς.

Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές μέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση από τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, η οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους Διακήρυξης, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στο site του ΚΕΘΕΑ (http://www.kethea.gr) και στη διαδικτυακή πύλη (http://promitheus.gov.gr) του ΚΗΜΔΗΣ.

 

Πληροφορίες δίδονται από το Τμήμα Προμηθειών του ΚΕΘΕΑ κα Αναστασιάδου Ράνια και κα Ξανθή Παπακωνσταντίνου, τηλ. 210-9241993 (εσωτ. 206 & 226), Fax 210-9241986, email: promithies@kethea.gr.

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ