03.08.2021 | Προμήθειες

Συνοπτικός διαγωνισμός για ασφαλιστική κάλυψη πυρός-σεισμού


ΑΠ.:KY/2021/655

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, για  την  ανάδειξη Αναδόχου για την «ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΥΡΟΣ-ΣΕΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ».

O συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται έως του ποσού των 40.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως δαπανών και εξόδων του αναδόχου, φόρου εισοδήματος Ν.4172/2013, κράτηση 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ και κάθε άλλης παρακράτησης σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

CPV: 66510000-8

ΚΑΕ:  62.05.000000

NUTS Αναθέτουσας Αρχής: EL 303

NUTS Τόπων εκτέλεσης της Σύμβασης: EL30, EL41, EL42, EL43, EL51, EL52, EL54, EL61, EL63, EL64, EL65

 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: Α.Δ.Α: 65ΚΙΟΡ9Υ-Ω7Μ και ΑΔΑΜ: 21REQ008992124

 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης: Α.Δ.Α: ΨΚΕΘΟΡ9Υ-8ΣΛ και ΑΔΑΜ: 21REQ008992169

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο Προσφοράς, στη Γραμματεία των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, Αθήνα,  Τ.Κ. 11636 το αργότερο έως την Τετάρτη, 1/9/2021 και ώρα 11:00 π.μ.

Ο σφραγισμένος φάκελος Προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένους υποφακέλους:

α)Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς, β) Οικονομικής Προσφοράς.

Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για διάστημα 12 μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 400,00 ευρώ (1% του εκτιμώμενου προϋπολογισμού).

 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση από τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, η οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης  και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους Διακήρυξης, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στο site του ΚΕΘΕΑ  και στην διαδικτυακή πύλη (http://promitheus.gov.gr ) του ΚΗΜΔΗΣ.

Πληροφορίες δίδονται  από το Τμήμα Προμηθειών του ΚΕΘΕΑ τηλ.210-9241993 (εσωτ. 206), Fax 210-9241986, email: promithies@kethea.gr.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: