11.08.2020 | Προμήθειες

Συνοπτικός διαγωνισμός για ασφαλιστική κάλυψη πυρός-σεισμού ακινήτων και εξοπλισμού


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Παροχή ασφαλιστικής κάλυψης κλάδου Πυρός-Σεισμού για την ακίνητη περιουσία και τον εξοπλισμό του ΚΕΘΕΑ για ένα (1) έτος».

O συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στις 42.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του Αναδόχου (φόρου εισοδήματος Ν. 4172/2013, κράτησης 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, κράτησης 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ, και κάθε άλλης παρακράτησης σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Η δαπάνη βαρύνει τη σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του ΚΕΘΕΑ για τα έτη 2020, 2021.

CPV: 66510000-8

ΚΑΕ: 6205000000

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: AΔΑ: 6Ω7ΨΟΡ9Υ-2ΟΓ

NUTS Αναθέτουσας Αρχής: EL 303

NUTS τόπου εκτέλεσης της Σύμβασης: EL 303

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο Προσφοράς, στην Γραμματεία των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, Αθήνα, Τ.Κ. 11636, το αργότερο έως την Παρασκευή 04/09/2020 και ώρα 10.00 π.μ.

Ο σφραγισμένος φάκελος Προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένους υποφακέλους:

α) Δικαιολογητικών Συμμετοχής, β) Τεχνικής Προσφοράς και γ) Οικονομικής Προσφοράς.

Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές μέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση από τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, η οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους Διακήρυξης, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στο site του ΚΕΘΕΑ και στη διαδικτυακή πύλη (http://promitheus.gov.gr) του ΚΗΜΔΗΣ.

Πληροφορίες δίδονται από το Τμήμα Προμηθειών του ΚΕΘΕΑ, κο Παπαϊωάννου Γιώργο & κα Ξανθή Παπακωνσταντίνου, τηλ.: 210-9241993 (εσωτ. 230 & 226), e-mail: promithies@kethea.gr.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: