01.04.2013 | Προσλήψεις

Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε δράσεις για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας άνεργων ατόμων με προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση ουσιών


Αθήνα, 1/4/2013

Η Α.Σ. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο που έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης με βάση τα κριτήρια που αναγράφονται στην αντίστοιχη ενότητα να εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στην Πράξη «Δράσεις για την Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας ατόμων με προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση ουσιών» της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 

Στόχος της πράξης είναι η δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων στις οποίες θα συμμετέχουν σαν ιδρυτικά μέλη ή σαν απασχολούμενοι απεξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση άνεργα άτομα. 

Την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» συντονίζει το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), ενώ συμμετέχουν ως εταίροι το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής – Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής Επαγγελματικής Ένταξης Μονάδα Απεξάρτησης Τοξικομανών 18ΑΝΩ, ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ), το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ) και το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Εθνικής Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ). 

Από την παρούσα πρόσκληση θα επιλεγεί ο κατάλληλος αριθμός ωφελουμένων για θέσεις που δεν καλύφθηκαν από την προηγούμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ίδιο έργο (υποβολή αιτήσεων από την 10/12/2012 μέχρι την 10/1/2013, καθώς και παράτασης έως 17/1/2013) και μέχρι συμπληρώσεως των 150 διαθέσιμων θέσεων.  

Οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε προγράμματα επιδοτούμενης επιμόρφωσης σε οριζόντιες δεξιότητες, καθώς και σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα συμβουλευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών (ΣΥΥ) προσαρμοσμένο στις ειδικότερες ανάγκες του καθενός. 

Από αυτούς θα επιλεγούν 60 ωφελούμενοι οι οποίοι θα συμμετέχουν σε επιδοτούμενα εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης σε θέματα που σχετίζονται με την οργάνωση και λειτουργία Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Οι ωφελούμενοι αυτοί, οι οποίοι θα προχωρήσουν στην ίδρυση Κοινωνικών Επιχειρήσεων, θα λάβουν επίσης εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και διαχείρισης κοινωνικών επιχειρήσεων καθώς και σε νομικά θέματα. 

Η ωριαία αποζημίωση για την παρακολούθηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης και κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των έξι ευρώ (€6) μικτά, ενώ καλύπτονται στους συμμετέχοντες δαπάνες διατροφής και μετακίνησης. 

Η Πράξη υλοποιείται εξ’ ολοκλήρου στην περιοχή της Αττικής.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα έχουν όλοι όσοι: 

1. Διαθέτουν κάρτα ανεργίας ευπαθών κοινωνικών ομάδων ή είναι εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, Γραφείο Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων (ΟΑΕΔ ΕΚΟ).
2. Έχουν αποδεικτικό / βεβαίωση απεξάρτησης ότι το άτομο ολοκλήρωσε πρόγραμμα απεξάρτησης από εξαρτησιογόνες ουσίες από το 2006 και μετά (18 ΑΝΩ, ΚΕΘΕΑ, ΨΝΘ ή από άλλους θεραπευτικούς οργανισμούς στους οποίους έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη  άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης) ή βεβαίωση ότι βρίσκεται στο Στάδιο Κοινωνικής Επανένταξης από θεσμοθετημένο, όπως αναγράφεται παραπάνω, για το σκοπό αυτό φορέα.
3. Έχουν μόνιμη κατοικία στην περιοχή της Αττικής.
4. Όσοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στην προηγούμενη ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υποβολή αιτήσεων από την 10/12/2012 μέχρι την 10/1/2013, καθώς και παράτασης έως 17/1/2013).

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
Μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων των ενδιαφερομένων αποτελεί η πραγματοποίηση προσωπικής συνέντευξης στην οποία θα κληθούν να συμμετάσχουν όλοι οι υποψήφιου που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής. 

Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί ενώπιον σχετικής Επιτροπής της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» όπου θα συνεκτιμηθούν όλα τα στοιχεία που θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητα των υποψηφίων.

Τα κριτήρια επιλογής είναι τα ακόλουθα: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις όπως αυτές αναγράφονται παραπάνω. Επίσης θα συνεκτιμηθούν:
• Η θεραπευτική φάση στην οποία βρίσκεται κάθε υποψήφιος
• Η συναφής προς το αντικείμενο της Πράξης εκπαίδευση του και η προηγούμενη συναφής επαγγελματική του εμπειρία 
• Ο  χρόνος  παραμονής στην ανεργία 
• Κοινωνικά κριτήρια που ενισχύουν την αναγκαιότητα συμμετοχής του στο πρόγραμμα (οικογενειακή κατάσταση, ηλικία)
• Ικανότητα κάθε υποψηφίου για ενεργή συμμετοχή σε όλες τις δράσεις της Πράξης (Επιμόρφωση, κατάρτιση. Ετοιμότητα και δέσμευση ως προς την τήρηση των κανόνων του προγράμματος και ως προς την ολοκλήρωση του προγράμματος)

Σημειώνεται ότι κατά την επιλογή των ωφελούμενων θα τηρηθεί η αρχή της ισότητας ίσων ευκαιριών και της μη διάκρισης μεταξύ των υποψηφίων.

Όσοι ενδιαφερόμενοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως ρητά αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δεν υπόκεινται σε διαδικασία αξιολόγησης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν από τους υποψήφιους οι οποίοι θα επιλεγούν, είναι τα εξής:
1) Επικυρωμένο αντίγραφο κάρτας ανεργίας
2) Επικυρωμένο αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
3) Βεβαίωση ολοκλήρωσης ή παρακολούθησης της φάσης της Κοινωνικής Επανένταξης αναγνωρισμένου θεραπευτικού προγράμματος

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών είναι επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα ειδοποίησης των υποψηφίων για τα αποτελέσματα της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν το έντυπο αίτησης:

• Μέσω ταχυδρομείου στο ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, Μετς 116 36 Αθήνα ή 
• Με FAX στο 210-9241 986 ή 
• Ιδιοχείρως στην παραπάνω Διεύθυνση τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.30-16.00.

Το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο:

• Στο ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, 116 36 Μετς, Αθήνα 
• Στην ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ  (για την αίτηση συμμετοχής πατήστε εδώ)
• Σε όλες τις γραμματείες των Θεραπευτικών Προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ
• Στα γραφεία του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), Αβέρωφ 12, 10433 Αθήνα
• Στη Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, Λ. Αθηνών 374, 124 62 Χαϊδάρι.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (ή σφραγίδα ταχυδρομείου) είναι η Παρασκευή  12 Απριλίου 2013

Για περισσότερες πληροφορίες:
• Στα τηλέφωνα  210 9241993-9,  Δευτέρα – Παρασκευή από 8.30 π.μ. – 16.30 μ.μ.
• Στον διαδικτυακό τόπο του ΚΕΘΕΑ www.kethea.gr στην ενότητα «ΝΕΑ» όπου είναι αναρτημένη η αναλυτική προκήρυξη και η αίτηση συμμετοχής.