Ψήφισμα συμπαράστασης στο ΚΕΘΕΑ του δήμου Ιστιαίας


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

ΙΣΤΙΑΙΑ 342 00

ΤΗΛ: 2226350037

Fax: 2226053293

E-mail: istaid@0694.syzefxis.gov.gr

Website: www.dimosistiaias.gr

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το 1ο Πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. Ιστιαίας – Αιδηψού της 9ης   Ιανουαρίου  2012.

Αριθ. Απόφασης : 24/2012.

Θέμα: «Εγκριση ψηφίσματος συμπαράστασης στο ΚΕ.Θ.Ε.Α.».

          Στην Ιστιαία σήμερα την 9η Ιανουαρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, ύστερα από την υπ΄ αριθμόν 43/03.01.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, στον Δήμαρχο, στους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, γνωστοποιήθηκε  στους  Εκπρόσωπους  των Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο  67, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-10).

         

Διαπιστώθηκε απαρτία αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη και ο ένας (1) εκ των Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, ήτοι :

         

                                    Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

  1. Αναστασίου Ιωάννης (Πρόεδρος Δ.Σ.)               16. Πετσής Ηλίας

  2. Δροσόπουλος Δημήτριος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)      17. Μπάμης Κωνσταντίνος

  3. Ρουμελιώτης Αθανάσιος (Γραμματέας Δ.Σ.)                   18. Αλεξανδρής Νικόλαος

  4. Ζάχαρης Σπυρίδων                                               19. Κυρπιζλίδης Λάζαρος

  5. Κοντζιάς Ιωάννης                                                20. Κουτροδήμος Αθανάσιος

  6. Πανουργιάς Σωτήριος                                  21. Βενετής Ευστάθιος        

  7. Μουλάς Γεώργιος                                                          22. Τσαρούχα Αναστασία

  8. Γούδας Ιωάννης                                         23. Περπατάρης Δημήτριος              

  9. Αναστασίου Βασίλειος                                Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι   

10. Μακρή Μαρία                                              1. Στάμου-Ζαγκανά Αθανασία

11. Σταθαράς Γρηγόριος                                      2. Κατούνης Ιωάννης

12. Αράπογλου Αργυρώ                                     3. Τσώνος Αθανάσιος

13. Φώτου Μαρία                                             4. Μαχαιράς Ιωάννης        

14. Παπαντωνίου Νικόλαος           Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών-Τοπικών Κοιν/των        

15. Παναγιώτου Δημήτριος                      1. Παπαποστόλου  Σταμούλα – Αιδηψού

                                                         

Παρόντων του Δημάρχου κ. Χριστοφή Ζάχου και του Ειδικού Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, υπαλλήλου κ. Κατούνη Νικολάου, ως πρακτικογράφου και της Εποπτεύουσας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κας Κωστούλα Ασημίνας, για θέματα αρμοδιότητάς της.

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις Συμβούλων :

Ø  Ο Δ.Σ. κ. Περπατάρης αποχώρησε μετά το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και προσήλθε μετά στο 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρθηκε αναλυτικά στο αντικείμενο του θέματος θέτοντας υπ’ όψη του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμόν 3058/28.09.2011 επιστολή του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων σχετικά με την έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στο ΚΕ.Θ.Ε.Α., σχετικά την συρρίκνωση της επιχορήγησης, την εργασιακή εφεδρεία και τη συγχώνευση ΚΕ.Θ.Ε.Α. – Ο.ΚΑ.ΝΑ.. 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Λαμβάνοντας υπόψη :

      1. Την εισήγηση του Προέδρου και των λοιπών Δημοτικών Συμβούλων.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 ¨Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων¨ (ΦΕΚ 114, τ. Α΄).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κλπ. – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ¨ (ΦΕΚ 87, τ. Α΄).

4. Την υπ’ αριθμόν 3058/28.09.2011 επιστολή του ΚΕ.Θ.Ε.Α..

Μετά από ανταλλαγή απόψεων και από λεπτομερή και εμπεριστατωμένη διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ την έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στο ΚΕ.Θ.Ε.Α., ως κατωτέρω :

¨Είναι τεράστια και γνωστή η προσφορά έργου του ΚΕ.Θ.Ε.Α., τόσο στα εξαρτημένα άτομα όσο και στις οικογένειές τους.

Ο Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού, αναγνωρίζοντας την τεράστια προσφορά έργου του ΚΕΘΕΑ, όλα αυτά τα χρόνια εκδίδει ψήφισμα διαμαρτυρίας για :

1. Τη συρρίκνωση της επιχορήγησής του από το κράτος, που κλείνει μονάδες, δημιουργώντας προβλήματα στη θεραπεία χιλιάδων ανθρώπων, οι οποίοι μαζί με τις οικογένειές τους συμμετέχουν στα «στεγνά» προγράμματα του ΚΕ.ΘΕ.Α. και παλεύουν, για την απεξάρτηση από κάθε ουσία. Η συρρίκνωση του στεγνού προγράμματος,  μακροπρόθεσμα, αυξάνει  τις δαπάνες για τη δημόσια υγεία, δημιουργεί νέες συνθήκες για την δίωξη της παραβατικής συμπεριφοράς  και την απονομή της ποινικής δικαιοσύνης.

2. Την εργασιακή εφεδρεία, που θα στερήσει από τα προγράμματα, ικανά και έμπειρα στελέχη και θα οδηγήσει σε κλείσιμο μονάδων αυτούς τους κρίσιμους καιρούς, στους οποίους  η οικονομική κρίση αυξάνει τη χρήση ουσιών και συνεπώς τις ανάγκες για πρόληψη, θεραπεία και επανένταξη.

3. Τη συγχώνευση ΚΕ.Θ.Ε.Α. – Ο.ΚΑ.ΝΑ, που δημιουργεί ασάφεια και σύγχυση, ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τη δημιουργία ενός υδροκέφαλου γραφειοκρατικού οργανισμού με ελλείμματα και πλήττει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών¨.

Η απόφαση  έλαβε αριθμό: 24/2012.

Συντάχτηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                               Τα  Μέλη του Δ.Σ.

             Αναστασίου Ιωάννης          Κοντζιάς Ιωάννης                   Παναγιώτου Δημήτριος

Ζάχαρης Σπυρίδων               Πετσής Ηλίας

Πανουργιάς  Σωτήριος                   Μπάμης Κωνσταντίνος

Μουλάς Γεώργιος               Δροσόπουλος Δημήτριος

Μακρή Μαρία                     Αλεξανδρής Νικόλαος

Γούδας Ιωάννης                 Κυρπιζλίδης Λάζαρος

Αναστασίου Βασίλειος                   Κουτροδήμος Αθανάσιος Σταθαράς Γρηγόριος               Βενετής Ευστάθιος

Αράπογλου Αργυρώ            Ρουμελιώτης Αθανάσιος

Φώτου Μαρία                    Τσαρούχα Αναστασία

                                                Παπαντωνίου Νικόλαος        Περπατάρης Δημήτριος

                   

                       Ακριβές   Αντίγραφο

                      Ιστιαία  10.01.2012

                       

                          Ο Πρόεδρος του

                     Δημοτικού Συμβουλίου

                     Ιωάννης  Αναστασίου