Ψήφισμα συμπαράστασης Δήμου Αλεξανδρούπολης


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                             
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                          
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ       
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ    306                                
68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ                                                    
Πληρ/ρίες:  ( 25510- 64100                                                                                                                 
                         

                                                                         

                                                            
Αλεξανδρούπολη   03/ 10/ 2011
Αριθ.Πρωτ.: 65487

ΠΡΟΣ:  Κ Ε Θ Ε Α
Σορβόλου 24
116 36  Αθήνα

KOIN.: Υπουργό Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κ. Ανδρέα Λοβέρδο
Αριστοτέλους 17
101 87   Αθήνα
                                                       
            

ΘΕΜΑ: Ψήφισμα συμπαράστασης στο ΚΕΘΕΑ.

     Αντιτιθέμεθα στην μείωση της κρατικής επιχορήγησης και της μείωσης του προσωπικού προς το ΚΕΘΕΑ ως και σε κάθε άλλη ενέργεια ή παράλειψη που οδηγεί στη συρρίκνωση του σκοπού του και του μεγάλου έργου που επιτελεί.
    Η προσπάθεια της πολιτείας για νοικοκύρεμα των οικονομικών πρέπει να εξαιρέσει την επιχορήγηση προς το ΚΕΘΕΑ, καθόσον θα οδηγηθούμε σε αύξηση των εξαρτημένων που θα επιβαρύνουν τις τοπικές κοινωνίες πανελληνίως, θα διαλύσουν χιλιάδες οικογένειες και θα βάλουν τα θεμέλια στην δημιουργία αποστημάτων στους άνω θεσμούς.
   Το όποιο κέρδος από την μείωση κρατικής επιχορήγησης προς το ΚΕΘΕΑ θα δημιουργήσει στην κοινωνία και στους πολίτες πολλαπλάσια προβλήματα με αποτέλεσμα να μην επιτευχθεί τελικά το επιδιωκόμενο.
    Η δυνατότητα πρόσβασης των εξαρτημένων στις υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ πρέπει, αντίθετα, να ενδυναμωθεί για να προσβλέπουμε στην ένταξή τους στην κοινωνία , η οποία δεν έχει μόνο οικονομικό υπόβαθρο.
   Μερικά πράγματα δεν είναι μόνο αριθμοί, αλλά η ίδια η ανθρώπινη ύπαρξη με αντανάκλαση στην ποιότητα της κοινωνίας για την οποία έχουμε ευθύνη οι διοικούντες ιδιαίτερα.

                                                                   Ο Δήμαρχος

                                                           Ευάγγελος  Λαμπάκης