23.05.2022 | Προσλήψεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ – Επαναπροκήρυξη (Περιφέρεια Αττικής)


Η Πρόσκληση αφορά την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Μονάδα απεξάρτησης από το αλκοόλ και τις “νόμιμες” εξαρτήσεις στον Πειραιά» με Κωδικό ΟΠΣ 5033183 (Αρ. Απόφασης : 2257/28.07.2020, ΑΔΑ : ΩΚΡΣ7Λ7-6ΞΙ), την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Μονάδα για άτομα με Ψυχιατρική Συννοσηρότητα με έδρα την Αθήνα» με Κωδικό ΟΠΣ 5044933 (Αρ. Απόφασης : 2251/28.07.2020, ΑΔΑ : ΨΑΣΩ7Λ7-Λ5Μ) και την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Μονάδα άμεσης πρόσβασης και υποστήριξης με υπηρεσίες κινητής μονάδας στην Αθήνα» με Κωδικό ΟΠΣ 5044885 (Αρ. Απόφασης : 2955/05.10.2020, ΑΔΑ : Ω2θυ7λ7-ο7δ), οι οποίες εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. «Αττική 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Οι αποφάσεις ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την υλοποίηση των παραπάνω πράξεων είναι η Απόφαση 4141/20.11.2020 (ΑΔΑ: ΩΤΠΦΟΡ9Υ-Η3Δ), η Απόφαση 4173/23-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΖΜ1ΟΡ9Υ-Ξ65) και η Απόφαση 4182/23-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΝΕ5ΟΡ9Υ-2ΓΞ).

Η Μονάδα Απεξάρτησης από το αλκοόλ και τις “νόμιμες” εξαρτήσεις έχει σαν βασικό στόχο να παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε όλες τις επιμέρους ομάδες εξαρτημένων ατόμων ανάλογα με τις ανάγκες τους (αλκοόλ, τυχερά παιχνίδια και άλλες “νόμιμες” εξαρτήσεις) και να παραπέμπει σε εξειδικευμένες δομές εφόσον κρίνεται αναγκαίο (προγράμματα υποκατάστασης, θεραπευτικές κοινότητες, μονάδες ψυχικής υγείας, μονάδες αποτοξίνωσης κλπ).

Η Μονάδα για άτομα με ψυχιατρική συννοσηρότητα με έδρα την Αθήνα θα παρέχει υπηρεσίες σε άτομα που εμφανίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας παράλληλα με την εξάρτηση από ουσίες. Θα υποστηρίξει άτομα : α) που ήδη βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης σε μία από τις λειτουργούσες δομές απεξάρτησης, β) που δεν μπορούν να ενταχθούν στις υπάρχουσες δομές απεξάρτησης λόγω του είδους ή της βαρύτητας της ψυχικής νόσου. Θα παρέχει υποστήριξη και συμβουλευτική σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο, στηρίζοντας παράλληλα την προσπάθεια ένταξης / επανένταξης στο οικογενειακό, κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον.

Η Μονάδα Άμεσης Πρόσβασης και Υποστήριξης με Υπηρεσίες Κινητής Μονάδας, έχει ως βασικό στόχο την πρωτογενή φροντίδα των εξαρτημένων ατόμων και των επιμέρους ομάδων εξαρτημένων ατόμων που διαβιούν στο δρόμο ή σε μη σταθερές συνθήκες διαβίωσης, και δεν επιθυμούν απαραίτητα να ενταχθούν σε θεραπευτικό πλαίσιο.

Σε εκτέλεση των παραπάνω πράξεων ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με άτομα των ειδικοτήτων: α) ΠΕ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ και β) ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ, με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, υπό καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους. Η διάρκεια των προαναφερομένων συμβάσεων είναι έως ένα (1) έτος και θα τελεί σε συνάρτηση με την ισχύ της σύμβασης των προαναφερόμενων πράξεων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση» συμμετοχής στο ΚΕΘΕΑ, ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι, αφού κατεβάσουν την  «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση», μπορούν να την συμπληρώσουν ηλεκτρονικά με  το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 2 Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00. Το εμπρόθεσμο της ηλεκτρονικής αποστολής κρίνεται με βάση την ημερομηνία και την ώρα αποστολής του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι υποψήφιοι για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση, μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου, στο e-mail: infopro@kethea.gr

ΔΕΙΤΕ/ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΔΕΙΤΕ/ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ