25.06.2020 | Προμήθειες

Πρόσκληση οδοντιατρικών υπηρεσιών από το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ


Έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν.4412/2016 και την έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης με Α.Π.: ΑΕΔ-ΕΞ-2020/80,  το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ σάς απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στα εξυπηρετούμενα μέλη του θεραπευτικού προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ στη Λάρισα, για ένα (1) έτος, για το οδοντιατρείο του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ στη Δ/νση 2ο χλμ. Λάρισας – Κοζάνης», σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, την Τεχνική Περιγραφή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’.

Δείτε την πρόσκληση και τα παραρτήματα: